Coillte

14. Féichiúnaithe

         
  Grúpa Comhlacht
  2009 2008 2009 2008
€'000 €'000 €'000 €'000
Suimeanna a bheidh dlite laistigh de bhliain amháin        
Féichiúnaithe trádála 31,322 36,423 13,538 17,471
Deontais infhaighte 2,845 1,919 2,845 1,919
Gnóthais chomhlachaithe - 16 - 16
Cáin chorparáide agus gnóthachachan caipitiúla - 1,649 - 1,516
Féichiúnaithe agus réamhÁocaÁochtaÁ eile 12,615 14,550 11,701 12,022
  46,782 54,557 28,084 32,944
Suimeanna a bheidh dlite tar éis bliain amháin        
Comaoin airgid iarchurth - 1,000 - 1,000
Iasacht chomhfhiontair 21,434 6,164 - -
  68,216 61,721 28,084 33,944