Coillte

12. SócmhainnÁ doláimhsithe

     
  2009 2008
€'000 €'000
Ar 1 Eanáir 931 1,894
Amúchta le linn na bliana (nóta i and ii) (117) (312)
Lagú cáilmheasa (nóta i) - (651)
Ar 31 Nollaig 814 931


(i) Ar 1 Bealtaine 2002, d’aithin an Grúpa cáilmheas ar éadáil SmartPly Europe Cuireadh muirear breise de €0.65m san áireamh i gcuntas brabúis agus caillteanais an Ghrúpa in 2008 leis an gcuid eile den cháilmheas SmartPly ina iomlán a dhÁscrÁobh.

(ii) Ar 27 Samhain 2006 d’aithin an Grúpa cáilmheas de €1.2 milliún ar éadáil 100% de scairchaipiteal Medite Europe Limited. Tá an cáilmheas á amúchadh ar bhonnlÁne dhÁreach thar a shaol úsáideach measta. BhÁ sé seo measta ag 10 mbliain tar éis an cineál gnó ghnóthaithe a chur san áireamh agus an tionscal ina n-oibrÁonn sé.