Coillte

11. SócmhainnÁ Airgeadais

A. Grúpa

         
  Gnóthais Chomhlachaithe Comh-
Fhiontar
InfheistÁochtaÁ
Eile
Iomlán
€'000 €'000 €'000 €'000

Scaireanna neamhliostaithe
       
Ar 1 Eanáir 2009 43 - 1,587 1,630
Athluacháil ar infheistÁochtaÁ - - (153) (153)
DiúscairtÁ        
Costas infheistÁochta a dhÁscrÁobh (144) - - (144)
Scair na gcaillteanas comhlach (nóta 30) (50) - - (50)
Ar 31 Nollaig 2009 (151) - 1,434 1,283

 

B. Comhlacht

           
  Fo-Ghnóthas Gnóthas
Comhlachaithe
Comh-
Fhiontar(ii)
InfheistÁochtaÁ
Eile
Iomlán
€'000 €'000 €'000 €'000 €'000
Scaireanna neamhliostaithe          
Ar 1 Eanáir 2009 78,856 144 - 1,587 80,587
Athluacháil ar infheistÁochtaÁ - - - (153) (153)
Lagú - (144) - - (144)
Ar 31 Nollaig 2009 78,856 - - 1,434 80,290
           
IasachtaÁ, réamhÁocaÁochtaÁ agus iarmhéideanna trádála          
Ar 1 Eanáir 2009 (15,673) - 6,164 - ( 9,509)
GluaiseachtaÁ 6,108 - 15,270 - 21,378
Ar 31 Nollaig 2009 (9,565) - 21,434 - 11,869
           
Glan-infheistÁocht          
Ar 31 Nollaig 2009 69,291 - 21,434 1,434 92,159
Ar 31 Nollaig 2008 63,183 144 6,164 1,587 71,078


NótaÁ:

(i) San áireamh sna hinfheistÁochtaÁ eile tá costas na bhforaoisÁ, a aistrÁodh go hIontaobhas Aonad Foraoiseachta na hÁ‰ireann mar mhalairt ar aonaid sa chiste. Ar 31 Nollaig 2009 bhÁ 471,516 aonad ag an nGrúpa a bhÁ so-inréadaithe agus a marcáladh ón margadh.

(ii) An scairsheilbh in Garvagh Glebe Windpower Limited is ea suim ainmnithe de €1 agus tá sé mar 50% den scairchaipiteal eisithe. Is le ESB Power Generation Holding Company Limited an chuid eile den scairchaipiteal.

(iii) Le linn 2009 rinne an Grúpa athrbhreithniú ar luach carraeireachta a infheistÁochta i ngnóthas comhlachaithe agus mar thoradh ar an athbhreithniú seo rinneadh foráil lagaithe de €144,000.