Coillte

10. SócmhainnÁ inláimhsithe

           
  NotaÁ ForaoisÁ Foirgnimh
& talamh
Innealra
& trealamh
Iomlán
  €'000 €'000 €'000 €'000
A. Grúpa          
Costas          
Ar 1 Eanáir 2009 (i) 1,343,316 31,561 110,898 1,485,775
Breiseanna (ii) 31,525 4,221 4,952 40,698
Ádiú (iii) (18,439) - - (18,439)
DiúscairtÁ   (454) (258) (371) (1,083)
Ar 31 Nollaig 2009   1,355,948 35,524 115,479 1,506,951
DÁmheas carntha          
Ar 1 Eanáir 2009   8,925 9,401 55,247 73,573
Muirear don bhliain (iv) - 6,057 2,976 9,033
Foráil do Lagú (vi) 1,700 1,400 - 3,100
DiúscairtÁ   - (115) (310) (425)
Ar 31 Nollaig 2009   10,625 16,743 57,913 85,281
Glansuimeanna leabhar:          
Ar 31 Nollaig 2009   1,345,323 18,781 57,566 1,421,670
Ar 31 Nollaig 2008   1,334,391 22,160 55,651 1,412,202
B. Comhlacht          
Costas          
Ar 1 Eanáir 2009 (i) 1,331,036 13,759 27,301 1,372,096
Breiseanna (ii) 31,525 37 3,727 35,289
Ádiú (iii) (18,439) - - (18,439)
DiúscairtÁ   (454) (7) (201) (662)
Ar 31 Nollaig 2009   1,343,668 13,789 30,827 1,388,284
DÁmheas carntha          
Ar 1 Eanáir 2009   8,365 3,224 23,903 35,492
Muirear don bhliain (iv) - 286 1,335 1,621
Foráil do Lagú (vi) 1,700 1,400 - 3,100
DiúscairtÁ   - (1) (173) (174)
Ar 31 Nollaig 2009   10,065 4,909 25,065 40,039
Glansuimeanna leabhar          
Ar 31 Nollaig 2009   1,333,603 8,880 5,762 1,348,245
Ar 31 Nollaig 2008   1,322,671 10,535 3,398 1,336,604

(i) SainÁtear sócmhainnÁ inláimhsithe tógtha ón Roinn TalmhaÁochta, Iascaigh agus Bia ar an Lá DÁlsithe (1 Eanáir 1989) ar chostas, bunaithe ar an tsuim atá aontaithe idir an Grúpa agus an tAire TalmhaÁochta,Iascaigh agus Bia. SainÁtear iar-bhreiseanna ar chostas.

(ii) Na breiseanna le foraoisÁ agus talamh ba ea €0.63m (2008: €0.86m) do choillteoireacht, €17.83m (2008:€24.25m) d’athchoillteoireacht, €11.30m (2008: €13.71m) d’obair chaipitiúil eile agus €1.74m (2008: €2.0m) Áoctha do thalamh.

(iii) Is é atá i gceist leis an Ádiú ná costas na bhforaoisÁ a leagadh go glan le linn na bliana, rÁofa mar an chuid den limistéar a sábháladh i leith an limistéir iomlán d’fhoraoisÁ comhchosúla. Gearrtar an tsuim Ádithe don chuntas brabúis agus caillteanais agus tá sé bunaithe ar chostas, mar a shainÁtear in (i) thuas.

(iv) Tá na saolta úsáideacha de shócmhainnÁ inláimhsithe measta mar thagairt don dÁmheas rÁofa dóibh mar seoa leanas:
Foirgnimh 20 go 50 bliana
Innealra agus trealamh 4 go 20 bliana

(v) San áireamh i nglansuim na leabhar de shócmhainnÁ inláimhsithe tá suim do shócmhainnÁ léasaithe caipitlithe de €18,000 (2008: €147,000). An muirear dÁmheasa do shócmhainnÁ léasaithe caipitlithe don bhliain dar crÁoch 31 Nollaig 2009 ba ea €30,000 (2008: €263,000).

(vi) Déantar athbhreithniú ar shócmhainnÁ inláimhsithe do lagú má léirÁtear le heachtraÁ nó le hathruithe i gcúinsÁ go bhféadfadh a luach carraeireachta a bheith lagaithe. In 2008, rinne an Grúpa athbhreithniú lagaithe ar luach carraeireachta na sócmhainnÁ inláimhsithe ina Rannóg TáirgÁ Painéil trÁ shuim inghnóthaithe na n-aonad a ghineann ioncam (IGUanna) lena mbaineann na sócmhainnÁ a mheas:

  • SmartPly Europe Limited
  • Medite Europe Limited

BunaÁodh suim inghnóthaithe gach IGU ar rÁomh de luach in úsáid trÁ úsáid a bhaint as réamh-mheastacháin shreafa airgid atá bunaithe ar an réamhaisnéis is déanaÁ de bhuiséad 5 bliana a cheadaigh an bhainistÁocht agus a eachtarshuÁodh ar feadh 8 mbliana sa bhreis. Cuireadh luach foirceanta oiriúnach le gach IGU ansin. Rinneadh na sreafaÁ airgid measta don todhchaÁ a lascainiú chuig a luach reatha trÁ úsáid a bhaint as ráta lascaine a léirÁonn measúnaithe reatha an mhargaidh de luach ama an airgid agus na rioscaÁ a bhaineann dÁreach leis an IGU.

In 2009, i gcomhréir leis an gcaighdeán, rinne an Grúpa athbhreithniú ‘chun breathnú siar’ ar na rÁomhanna lagaithe seo agus is é tuairim an Bhoird, i gcás SmartPly Europe Limited agus i gcás Medite Europe Limited, nach bhfuil gá le foráil bhreise do lagú. Tá an anailÁs ag leanúint ar aghaidh agus Á Áogair i dtreo lÁon prÁomhthoimhdÁ:

  • RátaÁ fáis fadtéarmacha
  • Ráta lascaine
  • RátaÁ malairte airgeadra eachtraigh

RátaÁ fáis fadtéarmacha
Cé go raibh an t-éileamh do OSB agus MDF i gcomhréir leis an réamhaisnéis agus tá siúlÁocht go mbeidh sé lag go dtÁ 2011. Ina dhiaidh sin meastar go mbeidh na rátaÁ fáis i gcomhréir le réamhaisnéisÁ fáis an tionscail. Tá na hathruithe a tharla sa phraghas dÁolacháin agus i gcostais dhÁreacha bunaithe ar sheanchleachtais agus ar ionchais athruithe sa mhargadh sa todhchaÁ.

Ráta lascaine
Déantar sreafaÁ airgid don todhchaÁ a lascainiú trÁ úsáid a bhaint as ráta lascaine de 10% a léirÁonn meánchostas caipitiúil ualaithe an Ghrúpa agus an cineál gnó agus na cineálacha margadh ina bhfeidhmÁonn na IGUanna. Dá mbogfaÁ an ráta lascaine faoi 0.50% mhéadófaÁ nó laghdófaÁ an tsuim inghnóthaithe in SmartPly Europe Limited faoi €0.9m agus Medite Europe Limited faoi €3.2m faoi seach ach nÁor leor é le caillteanas lagaithe i gceachtar IGU.

RátaÁ malairte airgeadra eachtraigh
Tá nochtadh suntasach ag na IGUanna do mhargadh an RÁocht Aontaithe agus don ráta malairte steirling. Rinneadh na réamhaisnéisÁ sreafa airgid a thiontú, bunaithe ar réamhaisnéisÁ trÁú páirtÁ, ag an ráta malairte atáthar ag súil le bheith i bhfeidhm ag am an idirbhearta réamhaisnéise. Le gluaiseacht £0.01p sa ráta malairte thar shaol na sócmhainne mhéadófaÁ nó laghdófaÁ suim inghnóthaithe SmartPly Europe Limited faoi €3.1m agus Medite Europe Limited faoi €6.5m faoi seach ach nÁor leor é le caillteanas lagaithe a chruthú i gceachtar IGU.

SócmhainnÁ foraoiseachta eile
Rinne an Grúpa athbhreithniú lagaithe ar luach carraeireachta a infheistÁochta i sócmhainnÁ foraoiseachta áirithe. Mar thoradh ar an athbhreithniú seo, scrÁobh an Grúpa sÁos na sócmhainnÁ chuig a suim inghnóthaithe trÁ mhuirear lagaithe €3.1m a chur san áireamh i gcuntas brabúis agus caillteanais an Ghrúpa.