Coillte

8. Cánachas

     
  2009 2008
€'000 €'000
Cáin reatha:
Cáin chorparáide ag 12.5% (2008: 12.5%) 1,823 2,483
Lúide: Faoiseamh coillearnach (1,822) (1,659)
1 824
Cáin eachtrach - An ÁsiltÁr 2 1
                         - An RÁocht Aontaithe - 42
Coigeartú i leith na mblianta roimhe (760) -
Cánachas ar dhiúscairt sócmhainnÁ seasta ag 25% (2008: 20-22%) 4,773 2,473
Cáin reatha iomlán 4,016 3,340
Cáin iarchurtha:    
Bunú agus cúlú ar dhifrÁochtaÁ ama phinsean (21) (5)
Bunú agus cúlú ar dhifrÁochtaÁ ama eile (722) (936)
Cánachas iomlán ar ghnáthghnÁomhaÁochtaÁ 3,273 2,399
 
Tá an cháin measúnaithe don tréimhse nÁos airde ná an ráta cánach corparáide caighdeánach
i bPoblacht na hÁ‰ireann. MÁnÁtear na difrÁochtaÁ thÁos:
   
Brabús ar ghnáthghnÁomhaÁochtaÁ roimh cháin 7,516 11,605
Brabús ar ghnáthghnÁomhaÁochtaÁ méadaithe faoin ráta cánach
caighdeánach i bPoblacht na hÁ‰ireann de 12.5% (2008: 12.5%)
940 1,451
 
Á‰ifeachtaÁ:    
Faoiseamh coillearnach (1,822) (1,659)
Lagú sócmhainnÁ agus cáilmheas comhlachaithe 388 1,036
Costais nach féidir a asbhaint le haghaidh cuspóirÁ cánach 958 528
DifrÁochtaÁ idir liúntais caipitil agus dÁmheas 380 642
Coigeartuithe i leith na mblianta roimhe (760) (1,658)
RátaÁ cánach atá nÁos airde ar ghnÁomhaÁochtaÁ áirithe 2,505 2,579
Faoiseamh caillteanais a úsáideadh 1,784 378
Faoiseamh an Ghrúpa (300) -
Cáin eachtrach 2 43
Eile (59) -
Cáin reatha iomlán 4,016 3,340


NÁ raibh aon sócmhainn aitheanta le haghaidh cánach iarchurtha de €5,260,000 (2007: €4,538,000) ag eascairt as na caillteanais a tugadh ar aghaidh i gceann amháin de chomhlachtaÁ an Ghrúpa. Mar gheall ar an timpeallacht trádála reatha nÁor ceapadh é a bheith crÁonna an tsócmhainn a aithint ag an bpointe seo.