Coillte

5. MÁreanna Eisceachtúla

     
  2009 2008
€'000 €'000
Is iad seo a leanas na mÁreanna eisceachtúla a bhÁ san áireamh sna costais oibriúcháin:
Clár scartha dheonaigh/ luathscoir (nóta A) 5,209 692
Lagú sócmhainnÁ seasta (nóta B) 3,100 8,706
Amúchadh deontas a bhaineann le lagú na sócmhainne seasta - (457)
Lagú cáilmheasa - 651
Brabús ar dhÁolachán foraoise neamhaibÁ (nóta C) (25,372) (10,141)
Deontais a eisÁtear ar dhÁolachán foraoise neamhaibÁ (nóta C) (1,466) -
(18,529) (549)

a. Clár scartha dheonaigh/ luathscoir

Le linn 2009, tabhaÁodh ÁocaÁochtaÁ téarfa agus costais achtúireacha de €5.2m a bhain leis an tseirbhÁs a thug fostaithe atá ag imeacht. Den iomlán seo, baineann €4.0m le fostaithe breise atá ag imeacht faoin Scéim Roghanna Eile a ceadaÁodh in 2008. Baineann an t-iarmhéid de €1.2m le fostaithe ag imeacht ó rannóg TáirgÁ Painéil Choillte faoi scéim iomarcaÁochta a cuireadh i bhfeidhm le linn 2009.

b. Lagú sócmhainnÁ seasta

I gcomhréir fhorálacha FRS11 — ‘Lagú SócmhainnÁ Seasta agus Cáilmheasa’, rinne an Grúpa athbhreithniú ar luach carraeireachta a infheistÁochtaÁ i sócmhainnÁ foraoiseachta áirithe. Mar thoradh ar an athbhreithniú seo, scrÁobh an Grúpa sÁos na sócmhainnÁ chuig a suim inghnóthaithe trÁ mhuirear lagaithe de €3.1m a chur san áireamh i gcuntas brabúis agus caillteanais an Ghrúpa. In 2008 scrÁobh an Grúpa sÁos na sócmhainnÁ agus deontais ghaolmhara de SmartPly Europe Limited chuig a shuim inghnóthaithe trÁ mhuirear lagaithe glan (tar na deontais ghaolmhara a amúchadh) de €8.25m a chur san áireamh sa chuntas brabúis agus caillteanais. Cuireadh muirear breise de €0.65m san áireamh freisin i leith an cáilmheas comhlachaithe a dhÁscrÁobh. NÁor tháinig aon lagú breise anÁos in 2009 (nóta 10 (vi)).

c. Brabús ar dhÁolachán foraoise neamhaibÁ

Le linn na bliana rinne an Grúpa foraoisÁ neamhaibÁ a dhiúscairt le haghaidh €33.8m agus rinneadh brabús a réadú ar dhiúscairt €25.4m. Taispeántar an tsuim laistigh de mhÁreanna eisceachtúla de bhua a hábharthachta. Leis an gcomhaontú dÁolacháin tugtar cearta don cheannaitheoir an t-adhmad a shábháil nuair atá sé aibÁ ach coimeádann an Grúpa na cearta ar an talamh, an carbón agus sócmhainnÁ eile. Scaoileadh deontais chaipitlithe de €1.5m a bhain le foraoisÁ neamhaibÁ a ndearnadh a dhiúscairt do chuntas brabúis agus caillteanais an Ghrúpa in 2009. Tá na deontais seo gan choinnÁoll agus nÁl aon choinnÁollacha iarmharacha ceangailte lena n-aitheantas.