Coillte

4. Fostaithe agus luach saothair

Ba é meán lÁon na ndaoine fostaithe ag an nGrúpa (gan ghnóthais chomhlacaithe agus comhfhiontair san áireamh) i rith na bliana ná 1,170 (2008: 1,250) ina bhfuil 551 (2008: 586) oibrÁ tionsclaÁoch agus 619 (2008: 664) fostaÁ neamh-thionsclaÁoch.

     
  2009 2008
€'000 €'000
 
Is iad seo a leanas na costais foirne:    
Pánna agus tuarastail 53,407 59,066
Costais leasa shóisialaigh 4,485 4,777
Costais pinsean 5,601 7,077
63,493 70,920
An obair féin atá caipitlithe (13,221) (15,812)
Muirear don chuntas brabúis agus caillteanais 50,272 55,108