Coillte

2. Brabús roimh chánachas

     
  2009 2008
€'000 €'000
Brabús sular thángthas ar chánachas tar éis muirearú/(sochar) a dhéanamh:
Luach saothar na hIniúchóirÁ: - seirbhÁsÁ iniúchta 191 223
    - seirbhÁsÁ a bhaineann leis an iniúchadh 216 199
    - seirbhÁsÁ nach mbaineann leis an iniúchadh 152 46
DÁmheas 8,961 11,077
Ášs inÁoctha ar iasachtaÁ atá le hÁoc ar ais ina n-iomlán laistigh de 5 bliana 8,530 7,238
Muirir léasa airgeadais - 9
Muirir léasa oibriúcháin — gléasra agus innealra 455 570
Caiteachas taighde 1,557 1,388
Ioncam cÁosa ar léasanna oibriúcháin (3,703) (3,608)
Amúchadh deontas (nóta 23) (345) (568)
Amúchadh cáilmheasa (nóta 12) 117 312
Lagú cáilmheasa (nóta 12) - 651
Lagú sócmhainnÁ seasta (nóta 10) 3,100 8,706
Amúchadh deontas a bhaineann le lagú sócmhainne seasta (nóta 23) - (457)
 
Luach saothair na nIniúchóirÁ do sheirbhÁsÁ a bhaineann leis an iniúchadh lena n-áirÁtear iad seo a leanas:
Comhairle agus comhlÁonadh cánachais 170 63
Iniúchadh pinsean 21 21
Á‰ilimh deontas an Ghrúpa - 65
CuntasaÁocht agus comhairle eile 25 50
216 199
 
Luach saothair na nIniúchóirÁ do sheirbhÁsÁ nach mbaineann leis an iniúchadh lena n-áirÁtear iad seo a leanas:
SeirbhÁsÁ AD - 6
SeirbhÁsÁ Comhairleacha 152 40
152 46