Coillte

Ráiteas faoi Shreabhadh Airgid an Ghrúpa

Don bhliain dar crÁoch 31 Nollaig 2009

       
  Notes 2009 2008
  €'000 €'000
Glan-insreabhadh airgid ó ghnÁomhaÁochtaÁ oibriúcháin 26(a) 11,143 40,500
Toradh ar infheistÁocht agus fónamh a dhéanamh ar airgeadas      
Ášs glan 26(b) (6,495) (7,335)
Scair úis d’ÁocaÁochtaÁ léasa airgeadais 2 - ( 9)
Glan-eisreabhadh airgid ó thorthaÁ ar infheistÁocht
agus fónamh a dhéanamh ar airgeadas
  (6,495) (7,344)
Cánachas   782 (4,651)
Caiteachas caipitiúil      
SócmhainnÁ inláimhsithe seasta a cheannach 26(c) (40,626) (57,978)
DÁolachán sócmhainnÁ inláimhsithe seasta 26(d) 16,564 11,185
Deontais caipitil atá faighte 26(e) 2,466 3,442
Glan-eisreabhadh airgid ó chaiteachas caipitiúil   (21,596) (43,351)
Á‰adálacha agus diúscairtÁ      
Diúscairt sócmhainnÁ airgeadais 11 - 5,970
Glan-insreabhadh airgid ó éadálacha agus diúscairtÁ   - 5,970
DÁbhinnÁ cothromais atá Áoctha le scairshealbhóirÁ 7 - (2,600)
Glan-eisreabhadh airgid ó bhainistÁocht acmhainnÁ leachtacha   (16,166) (11,476)
Maoiniú      
Sciar caipitiúil d’ÁocaÁochtaÁ léasa airgeadais 26(e) (61) (183)
Méadú/(laghdú) in iasachtaÁ 26(h) 5,700 (8,000)
Laghdú in airgead glan   (10,527) (19,659)


Brendan McKenna
(Cathaoirleach)              David Gunning (PrÁomhfheidhmeannach)