Coillte

Clár Comhardaithe an Chomhlachta

Ag 31 Nollaig 2009

       
  NótaÁ 2009 2008
  €'000 €'000
SócmhainnÁ seasta      
SócmhainnÁ inláimhsithe 10 1,348,245 1,336,604
SócmhainnÁ airgeadais 11 92,159 71,078
  1,440,404 1,407,682
SócmhainnÁ reatha      
Stoic 13 6,269 6,829
Féichiúnaithe 14 28,084 33,944
Airgead tirim   133 948
  34,486 41,721
Creidiúnaithe: Suimeanna dlite laistigh de bhliain amháin      
Creidiúnaithe trádála agus fabhruithe 15 31,632 34,787
IasachtaÁ agus fiach eile 17 21,025 44,138
  52,657 78,925
Glandliteanais reatha   (18,171) (37,204)
Iomlán na sócmhainnÁ lúide dliteanais reatha   1,422,233 1,370,478
     
Creidiúnaithe: Suimeanna dlite tar éis bliain amháin 18 157,943 119,814
Dliteanas ciste pinsean 9 67,354 75,182
Forálacha do dhliteanais agus muirir 20 1,670 1,515
  226,967 196,511
Caipiteal agus cúlchistÁ      
Scairchaipiteal glaoite 21 795,060 795,060
Cúlchiste comhshóiteachta caipitil 21 6,145 6,145
Cuntas brabúis agus caillteanais 22 244,451 223,928
Cúlchiste deontais 22 149,610 148,834
CistÁ scairshealbhóirÁ   1,195,266 1,173,967
    1,422,233 1,370,478


Brendan McKenna
(Cathaoirleach)              David Gunning (PrÁomhfheidhmeannach)