Coillte

Clár Comhardaithe an Ghrúpa

Ag 31 Nollaig 2009

           
  NótaÁ 2009 2009 2008 2008
  €'000 €'000 €'000 €'000
SócmhainnÁ seasta          
SócmhainnÁ inláimhsithe 10  1,421,670   1,412,202
InfheistÁocht i gcomhfhiontar          
   Scair na sócmhainnÁ comhlána 31 22,609   8,495  
   Scair na ndliteanas comhlána 31 (22,609) - (8,495) -
InfheistÁocht i ngnóthais chomhlachaithe 11,30   (151)   43
SócmhainnÁ airgeadais eile 11   1,434   1,587
SócmhainnÁ doláimhsithe 12   814   931
      1,423,767   1,414,763
SócmhainnÁ reatha          
Stoic 13   17,462   23,047
Féichiúnaithe 14   68,216   61,721
Airgead tirim     1,497   2,534
      87,175   87,302
Creidiúnaithe: Suimeanna dlite laistigh de bhliain amháin          
Creidiúnaithe trádála agus fabhruithe 15   46,095   49,457
IasachtaÁ agus fiach eile 17   21,150   44,212
      67,245   93,669
GlansócmhainnÁ/(glandliteanais) reatha     19,930   (6,367)
Iomlán na sócmhainnÁ lúide na dliteanais reatha     1,443,697   1,408,396
           
Creidiúnaithe: Suimeanna dlite tar éis bliain amháin 18   160,059   120,858
Dliteanas ciste pinsean 9   72,372   82,614
Forálacha do dhliteanais agus muirir 20   3,782   4,111
      236,213   207,583
Caipiteal agus cúlchistÁ          
Scairchaipiteal glaoite 21   795,060   795,060
Cúlchiste comhshóiteachta caipitil 21   6,145   6,145
Cuntas brabúis agus caillteanais 22   256,669   250,774
Cúlchiste deontais 22   149,610   148,834
CistÁ scairshealbhóirÁ     1,207,484   1,200,813
      1,443,697   1,408,396


Brendan McKenna
(Cathaoirleach)              David Gunning (PrÁomhfheidhmeannach)