Coillte

Ráiteas Gnóthachan agus Caillteanas Aitheanta an Ghrúpa

Don bhliain dar crÁoch 31 Nollaig 2009

       
    2009 2008
NótaÁ €'000 €'000
 
Brabús don bhliain airgeadais 4,243 9,206
Gnóthachan/(caillteanas) achtúireach 9 2,110 (13,719)
Cáin iarchurtha a bhaineann le gluaiseacht achtúireach 20 (458) 797
Iomlán na ngnóthachan/(na gcaillteanas) don bhliain   5,895 (3,716)