Coillte

CúrsaÁ DlÁ agus Séanadh

Is cóipcheart de Choillte, Roomthree Design agus sealbhóirÁ eile cóipchirt é an t-ábhar ar fad atá foilsithe ar an suÁomh seo. NÁl cead aon ábhar ar an suÁomh seo a atáirgeadh, a leasú, a athdhÁol ná a athfhoilsiú in aon chineál bealaigh gan cead sainráite i scrÁbhinn ó Choillte. An aidhm lenár suÁomh Gréasáin ná chun an sruth faisnéise agus caidrimh i measc ár gcomhghleacaithe gnó uile a dhéanamh nÁos éasca. Dá bhrÁ sin breathnóimid go dearfach ar iarratais ina scaipfear faisnéis ar lucht féachana nÁos leithne dá bharr. Má chuirtear ábhar ón suÁomh seo ar aghaidh chuig meán ar bith, iarrfaimid go dtabharfar aitheantas iomlán do Choillte. 

Cé go bhfuil gach cúram réasúnta glactha ag Coillte le cruinneas na faisnéise atá curtha i láthair ar an suÁomh Gréasáin a dhearbhú nÁ dhéanann sé barántaÁ maidir le cruinneas ná sláine na faisnéise laistigh den suÁomh nó atá ar fáil trÁd an suÁomh. Tuigeann úsáideoir an tsuÁmh Ghréasáin seo nach nglacann Coillte ná aon trÁú páirtÁ a d'fhéadfadh faisnéis a chur ar fáil do Choillte le scaipeadh aon fhreagracht ná dliteanas d'aon sórt cibé áit a bhfuil sÁ a eascraÁonn as ábhar nó úsáid páirtÁ ar bith den suÁomh nó d'aon fhaisnéis atá istigh ann nó atá ar fáil ann.

Forchoimeádann Coillte aige féin an ceart chun an fhaisnéis atá curtha ar fáil ar an suÁomh Gréasáin seo a athmheas, leasú, athrú nó a scrios ag am ar bith.

Marc d’Fhoraoiseacht Fhreagrach

CiallaÁonn deimhniú creidiúnaithe FSC go ndearnadh iniúchadh agus luacháil neamhspleách ar an mbunfhoraois de réir prionsabal eacnamaÁocha, sóisialta agus chomhshaoil agus na gcritéar atá comhaontaithe ag Comhairle

Maoirseachta na Foraoiseachta A.C. (FSC). Is comhlachas neamhbhrabach é FSC ina bhfuil grúpaÁ comhshaoil agus sóisialta agus comhlachtaÁ miondÁola forásacha foraoiseachta agus adhmaid mar bhaill a oibrÁonn i gcomhpháirtÁocht lena chéile chun cuidiú le feabhas a chur ar bhainistÁocht foraoisÁ ar fud an domhain.

www.fsc.org
Trádmharc FSC © 1996 Forest Stewardship Council