Coillte

Cuntas Brabúis agus Caillteanais an Ghrúpa

Don bhliain dar crÁoch 31 Nollaig 2009

       
    2009 2008

NótaÁ

€'000 €'000
 
Láimhdeachas an Ghrúpa 1 206,865 249,475
Costais oibriúcháin   (204,959) (228,932)
Brabús oibriúcháin roimh mhÁreanna eisceachtúla   1,906 20,543
MÁreanna eisceachtúla 5 18,529 549
Brabús oibriúcháin   20,435 21,092
Scair caillteanas gnóthais chomhlachaithe 30 (50) (50)
Brabús roimh mhuirear airgeadais agus cánachas   20,385 21,042
Ášs inÁoctha 6 (8,530) (7,238)
Ášs infhaighte 6 83 18
Costas airgeadais eile 9 (b) (4,422) (2,217)
Brabús roimh chánachas 2 7,516 11,605
Cánachas 8 (3,273) (2,399)
Brabús don bhliain   4,243 9,206
Tabhair faoi deara: Tá na gluaiseachtaÁ ar na cúlchistÁ leagtha amach i nóta 27.      


Brendan McKenna
(Cathaoirleach)              David Gunning (PrÁomhfheidhmeannach)