Coillte

Polasaithe CuntasaÁochta

Is iad seo a leanas na polasaithe cuntasaÁochta suntasacha a ghlac an Grúpa:

Ášdarás

Coillte Teoranta (The Irish Forestry Board) was established under the Forestry Act, 1988.

Bonn ullmhúcháin

UllmhaÁtear na ráitis airgeadais faoin gcoinbhinsiún costais stairiúil mar a bhÁ mionathraithe ag an athluacháil de shócmhainnÁ airgeadais áirithe agus ullmhaÁtear iad de réir na gcaighdeán cuntasaÁochta a bhfuil glacadh leo go ginearálta in Á‰irinn agus reacht na hÁ‰ireann lena n-áirÁtear Achtanna na gCuideachtaÁ, 1963 go 2009, agus Rialacháin na gComhphobal Eorpach (CuideachtaÁ: Cuntais Ghrúpa), 1992. Agus na ráitis airgeadais á n-ullmhú is iad na caighdeáin chuntasaÁochta a bhfuil glacadh leo in Á‰irinn ná iad siúd a thugann léargas fÁor agus ceart a d’fhoilsigh Institiúid na gCuntasóirÁ Cairte in Á‰irinn agus a d’eisigh an Bord um Chaighdeáin ChuntasaÁochta.

Shocraigh na StiúrthóirÁ agus na fiosrúcháin chuÁ déanta acu go bhfuil sé iomchuÁ ráitis airgeadais an Ghrúpa agus an Chomhlachta a ullmhú ar bhonn gnóthais leantaigh.

Meastacháin agus breithniúnais chuntasaÁochta chriticiúla

Agus na ráitis airgeadais chomhdhlúite á n-ullmhú éilÁtear ar an mbainistÁocht toimhdÁ áirithe a dhéanamh a chuireann isteach ar na suimeanna sócmhainnÁ agus dliteanas a thuairiscÁtear. ÁirÁtear na réimsÁ seo a leanas cé nach bhfuil sé teoranta dóibh:

a. Lagú sócmhainnÁ agus cáilmheasa
Déantar athbhreithniú ar shócmhainnÁ doláimhsithe agus maoin, gléasra agus trealamh do lagú uair ar bith a léirÁtear le heachtraÁ nó athruithe i gcúinsÁ go bhfuil seans ann nach mbeidh earraÁ atá á n-iompar inghnóthaithe. Déantar athbhreithniú ar cháilmheas do lagú má léirÁtear le heachtraÁ nó athruithe i gcúinsÁ go bhfuil seans ann go mbeidh lagú ar an luach carraeireachta. Tá úsáid meastachán de dhÁth ar na rÁomhanna seo. Tá na rÁomhanna seo daorbhreithiúnach ó nádúr agus d’fhéadfaidÁs a athrú ó thréimhse go tréimhse toisc go bhfuil ar an nGrúpa toimhdÁ a dhéanamh maidir le soláthar agus éileamh sa todhchaÁ, praghsanna dÁolachán sa todhchaÁ, coigilteas costais a bhaint amach, rátaÁ malairte infheidhmithe agus ráta lascaine oiriúnach.

Mura n-éirÁonn leis an nGrúpa a leibhéil dÁolachán réamhfhaisnéisithe a bhaint amach nó mura n-éirÁonn leis na laghduithe costais réamh-mheasta a bhaint amach, nó má leanann na coinnÁollacha geilleagair laga ar aghaidh ina phrÁomh-mhargaÁ, is é is dóichÁ é ná go gcuirfear isteach go mór ar an luach atá in úsáid d’aonad a ghineann ioncam.

b. Pinsin
Tá luacháil achtúireach na bpinsean bunaithe ar thoimhdÁ maidir le boilsciú, rátaÁ lascaine, an toradh ionchais ar shócmhainnÁ plean, arduithe tuarastail, arduithe ÁocaÁochta pinsin agus rátaÁ mortlaÁochta. B’fhéidir go mbeidh difrÁocht idir na toimhdÁ agus na sonraÁ iarbhÁr mar thoradh ar na hathruithe i gcoinnÁollacha geilleagracha agus an mhargaidh.

Comhdhlúthú agus cuntasaÁocht chothromais

ComhdhlúthaÁonn ráitis airgeadais an Ghrúpa na ráitis airgeadais den Chomhlacht sealbhaÁochta agus gnóthais a fhochomhlachtaÁ chomh maith le sciar thorthaÁ agus glansócmhainnÁ an Ghrúpa, lena n-áirÁtear an phréimh ar fháltas gnóthas comhlachaithe agus comhfhiontair. Tugtar cuntas i leith gnóthas comhlachaithe faoin modh cothromais chuntasaÁochta. Tugtar cuntas i leith gnóthas comhfhiontar faoin modh cothromais chuntasaÁochta comhláine.

Comhshocruithe

Tá socruithe conarthacha áirithe ag an nGrúpa le rannpháirtithe eile chun tabhairt faoi chomhghnÁomhaÁochtaÁ nach gcruthaÁonn aonán atá i mbun a thrádála nó a ghnó féin. Cuireann an Grúpa a scair sócmhainnÁ, dliteanas agus sreafa airgeadais san áireamh i gcomhshocruithe den sórt sin, a dhéantar a thomhas de réir théarmaÁ gach socraithe, atá pro rata de ghnáth le leas riosca an Ghrúpa sa chomhshocrú.

Láimhdeachas

Seasann láimhdeachas, seachas cáin bhreisluacha, don ioncam faighte agus infhaighte ó thrÁú páirtithe, i ngnáthchúrsa an ghnó, do tháirgÁ agus sheirbhÁsÁ soláthraithe. Déantar aon lascaine a thugtar do chustaiméirÁ an Ghrúpa a bhaint as an láimhdeachas.

AithnÁtear ioncam ó adhmad seasta a dhÁol nuair a scaoiltear adhmad don chustaiméir le haghaidh sábhála. AithnÁtear ioncam ó adhmad bainte a dhÁol nuair a sheachadtar é go dtÁ geata an mhuilinn. AithnÁtear ioncam ó dhÁolachán táirgÁ painéil nuair a sheachadtar na hearraÁ. AithnÁtear ioncam ó léasanna oibriúcháin thar téarma an léasa. AithnÁtear ioncam ó shócmhainnÁ seasta a dhÁol nuair atá conradh neamhchoinnÁollach sÁnithe. AithnÁtear ioncam ar dhÁolachán na n-aonad in Iontaobhas Aonad Foraoiseachta na hÁ‰ireann nó trÁ aonaid a mharcáil atá inréadaithe don mhargadh go héasca.

AithnÁtear an brabús ar ghnÁomhaÁochtaÁ conartha de réir mar a théann obair ar aghaidh. AithnÁtear brabúis inchurtha i leith, atá mar an barrachas ioncam thar costais go dtÁ an comhlánú, ar chonarthaÁ aonair nuair atáthar in ann a dtoradh a réamh-mheas le cinnteacht réasúnta. Déantar caillteanais réamh-mheasta ar chonarthaÁ a mhuirearú don ioncam nuair atá na caillteanais soiléir. AithnÁtear gach ioncam eile nuair a sheachadtar na hearraÁ nó na seirbhÁsÁ.

MÁreanna eisceachtúla

Tá formáid chuntais bhrabúis agus chaillteanais curtha i bhfeidhm ag an nGrúpa a leagann béim ar mhÁreanna eisceachtúla laistigh de thorthaÁ an Ghrúpa don bhliain. MÁreanna eisceachtúla is ea na mÁreanna ioncaim agus costais sin a mheasann an Grúpa a bheith ina n-ábhar agus/nó den chineál sin go bhfuil a nochtadh leithligh bainteach le tuiscint nÁos fearr a fháil ar fheidhmÁocht airgeadais an Ghrúpa. Baineann an Grúpa úsáid as breithiúnas agus measúnú á dhéanamh aige ar mhÁreanna áirithe, a dhéantar, de bhua a n-ábharthachta agus/nó nádúir, a nochtadh i gcuntas brabúis agus caillteanais an Ghrúpa agus nótaÁ gaolmhara mar mhÁreanna eisceachtúla.

SócmhainnÁ inláimhsithe

SainÁtear foraoisÁ agus talamh ag costas lúide folmhú. SainÁtear sócmhainnÁ inláimhsithe eile ag costas lúide dÁmheas carntha.

Déantar dÁmheas a rÁomh d’fhonn costas na sócmhainnÁ inláimhsithe, seachas foraoisÁ agus talamh, a dhÁscrÁobh thar a saolta úsáideacha measta ag tráthchodanna bliantúla cothroime.

Beartas caipitlithe foraoise

Déanann an Grúpa caipitliú ar na costais a bhaineann le plandálacha foraoise a bhunú agus a chothabháil. Tá costais dhÁreacha caipitlithe ar bhonn na n-oibrithe sainiúla a bhaintear amach. Tá costais indÁreacha caipitlithe de réir an oibrithe áit ina bhfuil an fhaisnéis seo ar fáil nó trÁ thagairt do chuid na gcostas dÁreach atá caipitlithe a luÁonn an fhreagracht seo ar an bhfoireann bainistÁochta aonair.

Ádiú

Is é atá i gceist le hÁdiú ná costais na bhforaoisÁ leagtha go glan agus rÁomhtar é mar an chuid den limistéar a sábháladh i leith an limistéir iomláin d’fhoraoisÁ comhchosúla. Tá an méid Ádithe a dhéantar a mhuirearú don chuntas brabúis agus caillteanais bunaithe ar bhunchostas sócmhainne na foraoise ag an dáta dÁlsithe móide meastachán na gcostas cothabhála atá caipitlithe ón dáta sin.

SócmhainnÁ léasaithe

Tá costas caipitiúil na sócmhainnÁ faighte faoi léasanna airgeadais san áireamh faoi shócmhainnÁ inláimhsithe agus dÁscrÁofa thar an téarma léasa is giorra nó an saol úsáideach measta den sócmhainn. Tá an sciar caipitiúil gan Áoc d’oibleagáidÁ an léasa san áireamh in iasachtaÁ agus fiach eile, agus déantar an t-ús a mhuirearú don chuntas brabúis agus caillteanais thar an gcéad tréimhse léasa. NÁ dhéantar sócmhainnÁ faighte faoi léasanna oibrithe a chaipitliú. Déantar na táillÁ léasa a mhuirearú thar thréimhse an léasa.

SócmhainnÁ airgeadais

SainÁtear suimeanna i bhfoghnóthais, gnóthais chomhlachaithe agus gnóthais chomhfhiontair i gclár comhardaithe an Chomhlachta ShealbhaÁochta ag costas lúide forálacha do lagú. Tá sciar bhrabúis an Ghrúpa lúide caillteanais ghnóthas comhlachaithe agus gnóthas comhfhiontair san áireamh i gcuntas brabúis agus caillteanais an Ghrúpa agus tá sé curtha le luach carraeireachta na n-infheistÁochtaÁ i gclár comhardaithe an Ghrúpa. SainÁtear infheistÁochtaÁ eile ag costas seachas infheistÁochtaÁ atá indÁolta go héasca, a shainÁtear ag luach an mhargaidh.

SócmhainnÁ doláimhsithe

Tá an cáilmheas a thagann ón ngnóthú foghnóthas atá déanta ag an nGrúpa caipitlithe agus a amúchta do chuntas brabúis agus caillteanais an Ghrúpa thar a shaol úsáideach measta.

Lagú sócmhainnÁ agus cáilmheasa

Déantar athbhreithniú ar shócmhainnÁ doláimhsithe, maoin, gléasra agus trealamh do lagú nuair a léirÁtear le heachtraÁ nó athruithe i gcúinsÁ go bhfuil seans ann nach mbeidh luachanna carraeireachta inghnóthaithe. Má tá a leithéid de chomharthú ann ina sáraÁonn na luachanna carraeireachta an tsuim inghnóthaithe mheasta, scrÁobhtar sÁos na sócmhainnÁ nó na haonaid a ghineann ioncam chuig a suim inghnóthaithe.

Tá suim inghnóthaithe na sócmhainnÁ doláimhsithe, maoin, gléasra agus trealamh nÁos mó ná an glanphraghas dÁolacháin agus an luach atá in úsáid. Agus measúnú á dhéanamh ar an luach atá in úsáid, déantar na sreafaÁ airgid measta don todhchaÁ a lascainiú chuig a luach reatha trÁ ráta lascaine réamhchánach a úsáid ina léirÁtear measúnuithe reatha den mhargadh ag an am, luach ar airgead agus na rioscaÁ a bhaineann leis an tsócmhainn Á féin. Do shócmhainn nach ngineann insreafaÁ móra airgid atá neamhspleách, socraÁtear an tsuim inghnóthaithe de réir an aonaid a ghineann an t-ioncam lena mbaineann an tsócmhainn.

Déantar athbhreithniú ar cháilmheas do lagú má léirÁtear le heachtraÁ nó le hathruithe i gcúinsÁ go bhfuil seans ann go mbeidh an luach carraeireachta lagaithe. Ar an dáta éadála déantar cáilmheas ar bith a fhaightear a leithroinn ar gach ceann de na haonaid a ghineann ioncam a bheifear in ionchas le tairbhe a bhaint as meascán sineirgÁ an ghnó. SocraÁtear an lagú trÁ mheasúnú a dhéanamh ar shuim inghnóthaithe an aonaid a ghineann ioncam lena mbaineann an cáilmheas.

Nuair atá suim inghnóthaithe an aonaid a ghineann ioncam nÁos lú ná an tsuim charraeireachta, le cáilmheas san áireamh, aithnÁtear caillteanas lagaithe.

Stoic

SainÁtear stoic ag an luach is Ásle de luach costais agus glanluach inréadaithe. Tá an costas bunaithe ar ghnáthleibhéil chostais agus tá sé déanta suas de phraghas sonraisc an tsoláthraÁ le táillÁ cosúil le lasta nó dleacht curtha de réir mar is cuÁ. Tá glanluach inréadaithe déanta suas den phraghas dÁolta iarbhÁr nó measta (glan ó thrádáil ach roimh lascainÁ socraÁochta), lúide na costais go léir atá le tabhú sa mhargaÁocht, dÁolachán agus dáileachán. Tá páirteanna spártha san áireamh sa stoc ag an gcostas agus déantar foráil d’ábhair seanchaite, mall-ghluaiseachta nó lochtacha a mhéad is gá.

IonstraimÁ airgeadais

Ášsáidtear réamhchonarthaÁ malartáin eachtraigh chun nochtadh in airgeadraÁ eachtracha a thagann ó ghnÁomhaÁochtaÁ trádála a fhálú. Ag dáta an chláir chomhardaithe, aistrÁtear iarmhéideanna féichiúnaithe nó creidiúnaithe atá fálaithe ag réamhchonarthaÁ airgeadra eachtraigh go Euro ag an ráta conartha.

Ášsáidtear comhaontuithe malartáin ráta úis agus conarthaÁ comhchosúla chun nochtadh ráta úis a bhainistiú. I ngach cás déantar babhtálacha ráta úis a mheaitseáil le fiach bunaidh. Amúchtar na suimeanna inÁoctha nó infhaighte maidir leis na hionstraimÁ airgeadais go táille airgeadais thar an saol atá fágtha ag an ionstraim airgeadais.

AirgeadraÁ eachtracha

AistrÁtear go Euro idirbhearta ainmnithe in airgeadraÁ eachtracha ag an ráta malairte atá i bhfeidhm ar dháta an idirbhirt nó, má tá siad fálaithe, ag an ráta malairte faoin réamhchonradh ábhartha airgeadra eachtraigh. AistrÁtear sócmhainnÁ agus dliteanais airgid ainmnithe in airgeadraÁ eachtracha ag na rátaÁ malairte a bhÁ i bhfeidhm ar dháta an chláir chomhardaithe nó, má tá siad fálaithe, ag an ráta malairte faoin réamhchonradh airgeadra ábhartha. Tá an brabús nó caillteanas dá thoradh sin curtha san áireamh sa chuntas brabúis agus caillteanais.

Pinsin

a. Tá teidlÁochtaÁ pinsin d’fhormhór na bhfostaithe i gCoillte Teoranta agus Medite Europe Limited maoinithe trÁ scéimeanna sochair aoisliúntais shainithe riartha ar leith. Déantar luacháil achtúireach iomlán gach trÁ bliain agus déantar Á a nuashonrú chun an stádas reatha a léiriú sna tréimhsÁ eatramhacha. Déantar sócmhainnÁ na scéimeanna a luacháil ag luach an mhargaidh agus tomhaistear dliteanais na scéimeanna ar bhonn achtúireach, trÁ úsáid a bhaint as aoismhodh a gnóthaÁodh agus trÁ lascaine a thabhairt ag an ráta aischuir reatha ar bhanna corparáideach ar ardchaighdeán le téarma agus airgeadra coibhéiseach le dliteanas. Má tá barrachas i gceist leis na scéimeanna, taispeánfar an barrachas comhlán de cháin iarchurtha mar shócmhainn ar an gclár comhardaithe. Má tá na scéimeanna in easnamh, taispeántar an t-easnamh mar dhliteanas ar an gclár comhardaithe comhlán de cháin iarchurtha. AithnÁtear gnóthachain agus caillteanais achtúireacha láithreach i ráiteas na ngnóthachan agus na gcaillteanas iomláin aitheanta. Déantar costas seirbhÁse reatha agus seanchostas seirbhÁse na scéime sochair shainithe a mhuirearú do bhrabús oibrithe agus cuirtear an toradh ionchais ar shócmhainnÁ, glan den athrú i luach reatha dhliteanais na scéime de bharr imeacht ama, chun sochair le táillÁ/ioncaim airgeadais eile.

b. MaoinÁtear teidlÁochtaÁ pinsin fostaithe de SmartPly Europe Limited trÁ scéim rannÁocach aoisliúntais shainithe riartha ar leith. Tá teidlÁochtaÁ pinsin na bhfostaithe i gCoillte Teoranta agus Medite Europe Limited nach baill iad den Scéim Sochair Aoisliúntais Shainithe maoinithe trÁ scéimeanna rannÁocacha aoisliúntais sainithe riartha ar leith agus déantar iad a mhuirearú don chuntas brabúis agus caillteanais de réir mar a bhÁonn siad dlite.

c. Tá ÁocaÁocht theidlÁochtaÁ na bhfostaithe den phinsin roimh an Lá DÁlsithe a imÁonn ar scor tar éis an Lá DÁlsithe, atá mar fhreagracht an Aire Airgeadais, tiomnaithe don Chomhlacht ag an Aire TalmhaÁochta, Iascaigh agus Bia faoi Alt 44 den Acht Foraoiseachta, 1988. Déanann an tAire Airgeadais na hÁocaÁochtaÁ atá déanta ag an gComhlacht de réir a leithéid thiomnaithe a chúiteamh.

Deontais

Tá deontais bunaithe ar ioncam curtha chun sochair don chuntas brabúis agus caillteanais ar an mbonn céanna agus a dhéantar an caiteachas ábhartha a thabhú.

AithnÁtear deontais caipitil faighte agus infhaighte faoi scéimeanna a fhaigheann cabhair ón AE nuair atáthar faighte nó nuair atáthar ag súil leo a fháil le fÁorchinnteacht.

Glactar le deontais, i leith costas coillteoireachta a bhÁ caipitlithe, mar chúlchiste deontais agus beifear amúchta sa chuntas brabúis agus caillteanais nuair atá na foraoisÁ ábhartha leagtha go glan. Cuirtear chun sochair deontais, i leith costas coillteoireachta atá caite ag an nGrúpa, sa chuntas brabúis agus caillteanais ar an mbonn céanna agus a dhéantar an caiteachas ábhartha a thabhú.

Tá deontais eile nach gá a Áoc amúchta sa chuntas brabúis agus caillteanais ag an am céanna agus a thagann dÁmheas ar na sócmhainnÁ ábhartha.

Cánachas

Déantar soláthar do cháin chorporáide, i gcás inarb infheidhme é, ag na rátaÁ reatha.

AithnÁtear fiachais chánach iarchurtha i leith gach difrÁocht ama a tháinig chun cinn ach nach raibh iompaithe ag dáta an chláir chomhardaithe, áit ar tharla idirbhearta nó imeachtaÁ ina mbeidh dualgas ann dá bharr nÁos mó cánach a Áoc sa todhchaÁ, ag dáta an chláir chomhardaithe.

NÁ aithnÁtear sócmhainnÁ cánacha iarchurtha ag éirÁ as difrÁochtaÁ ama ach amháin sa mhéid ina measann na StiúrthóirÁ go bhfuil sé nÁos dóchúla go mbeidh brabúis inchánaithe oiriúnacha ann ónar féidir iompú na ndifrÁochtaÁ ama bunaidh sa todhchaÁ a bhaint as.

Is é atá i gceist le difrÁochtaÁ ama ná na difrÁochtaÁ idir brabúis mar a rÁomhadh le haghaidh cuspóirÁ cánach agus brabúis atá sainithe sna ráitis airgeadais, a thagann chun cinn toisc go ndéileáiltear le mÁreanna áirithe ioncaim agus caiteachais sna ráitis airgeadais i dtréimhsÁ difriúla le haghaidh cuspóirÁ cánach.

RÁomhtar cáin iarchurtha ag na rátaÁ ina bhfuil sé measta go dtiocfaidh cáin chun cinn bunaithe ar rátaÁ agus dlÁthe cánach a bhÁ achtaithe nó a bhÁ achtaithe go susbstainteach faoi dháta an chláir chomhardaithe.

Caiteachas taighde

DÁscrÁobhtar gach caiteachas ar thaighde don chuntas brabúis agus caillteanais sa bhliain ina ndéantar é a thabhú.

Á‰ilimh agus forálacha dlÁthiúla

FostaÁonn an Grúpa foireann intÁ chun bainistiú a dhéanamh ar na héilimh uile atá i gcoinne an Ghrúpa. Chomh maith leis sin tá Coiste Forálacha Dliteanais bunaithe aige a bhuaileann ceithre huaire sa bhliain chun measúnú a dhéanamh ar fhorálacha le haghaidh éileamh dlÁthiúla atá beartaithe ag an bhfoireann dlÁthiúil intÁ. Tá an Coiste déanta suas de bhainistÁocht sinsearach agus ionadaÁ bhróicéirÁ árachais an Ghrúpa.

ÁirÁtear forálacha sna ráitis airgeadais d’ábhair dlÁthiúla agus d’ábhair ar bith eile ar bhonn na suimeanna a mheasann an bhainistÁocht a bheidh inÁoctha, agus measúnú déanta ar mholtaÁ na gcomhairleoirÁ éilimh, ar an bhfaisnéis ar leith ón bhfoireann dlÁthiúil inti, tairseacha árachais agus saineolaithe ar bith eile.