Coillte

Tuarascáil an Iniúchóra Neamhspleách do bhaill Choillte Teoranta

Tá iniúchadh déanta againn ar ráitis airgeadais an Ghrúpa agus an Mháthairchomhlachta (na "ráitis airgeadais") a dhéanann suas cuntais bhrabúis agus chaillteanais an Ghrúpa, clár comhardaithe an Ghrúpa, clár comhardaithe an Chomhlachta, ráiteas sreafa airgid an Ghrúpa, ráiteas ghnóthachain agus chaillteanais aitheanta iomlán an Ghrúpa agus na nótaÁ gaolmhara. Tá na ráitis airgeadais seo ullmhaithe faoi na polasaithe cuntasaÁochta atá leagtha amach i ráiteas na bpolasaithe cuntasaÁochta.

FreagrachtaÁ na StiúrthóirÁ agus na nIniúchóirÁ faoi seach

Tá freagrachtaÁ na StiúrthóirÁ as an Tuarascáil Bhliantúil agus na ráitis airgeadais a ullmhú de réir DhlÁ infheidhme na hÁ‰ireann agus na gcaighdeán cuntasaÁochta atá eisithe ag Bord na gCaighdeán CuntasaÁochta agus foilsithe ag Institiúid na gCuntasóirÁ Cairte in Á‰irinn (Cleachtas CuntasaÁochta a bhfuil glacadh go ginearálta leis in Á‰irinn) leagtha amach sa Ráiteas ar FhreagrachtaÁ na StiúrthóirÁ.

Tá sé de dhualgas orainn na ráitis airgeadais a iniúchadh de réir na riachtanas dleathach agus rialachán ábhartha agus de réir na gCaighdeán Idirnáisiúnta ar Iniúchadh (An RÁocht Aontaithe agus Á‰ire). UllmhaÁodh an tuarascáil seo, an tuairim san áireamh, do bhaill an Chomhlachta amháin mar chomhlacht de réir Alt 193 d’Acht na gCuideachtaÁ 1990 agus gan aon aidhm eile i gceist. Agus an tuairim seo á nochtadh againn nÁ ghlacaimid ná nÁ thógaimid aon fhreagracht as aon aidhm eile ná d’aon duine eile a dtaispeántar an tuarascáil seo dóibh nó ina bhféadfadh sé teacht ina lámha seachas nuair a bhfuil sé aontaithe go sainráite trÁ chead a fháil uainn roimh ré i scrÁbhinn.

TuairiscÁmid duit ár dtuairim cibé an dtugann na ráitis airgeadais léargas fÁor agus ceart, de réir an Chleachtais ChuntasaÁochta a bhfuil glacadh leis go ginearálta in Á‰irinn, agus an bhfuil siad ullmhaithe i gceart de réir reacht na hÁ‰ireann ina bhfuil Achtanna na gCuideachtaÁ, 1963 go 2009, agus Rialacháin na gComhphobal Eorpach (CuideachtaÁ: Cuntais Ghrúpa), 1992 i gceist. DeimhnÁmid cibé an bhfuil an t-eolas agus na mÁniúcháin go léir a mheasaimid atá riachtanach d’aidhmeanna ár n-iniúchta faighte againn agus an bhfuil clár comhardaithe an Chomhlachta i gcomhréir leis na leabhair chuntais. TuairiscÁmid ár dtuairim duit freisin maidir leis seo a leanas:

  • cibé ar choimeád an Comhlacht leabhair chuntais chearta;
  • cibé an bhfuil tuarascáil na StiúrthóirÁ i gcomhréir leis na ráitis airgeadais; agus
  • cibé an raibh staid airgeadais ann ar dháta an chláir chomhardaithe ina mbeadh ar an gComhlacht cruinniú ginearálta úrghnách a thionól dá bharr. D’fhéadfadh staid airgeadais dá leithéid a bheith ann mura bhfuil glansócmhainnÁ an Chomhlachta, mar a shonraÁtear i gclár comhardaithe an Chomhlachta, nÁos mó ná leath dá scairchaipitil ghlaoite.

TuairiscÁmid duit freisin mura nochtadh, inár dtuairim, aon eolas atá sonraithe de réir an dlÁ i leith luach saothair agus idirbhearta na StiúrthóirÁ agus, de réir mar is cuÁ, cuirimid eolas dá leithéid san áireamh inár dtuarascáil.

Léimid an t-eolas eile atá sa Tuarascáil Bhliantúil, agus measaimid cibé an bhfuil sé i gcomhréir leis na ráitis airgeadais iniúchta. NÁl san eolas seo ach Tuarascáil na StiúrthóirÁ, Ráiteas an Chathaoirligh, Athbhreithniú an PhrÁomhfheidhmeannaigh agus Athbhreithnithe Rannáin agus an tAthbhreithniú Airgeadais. Déanaimid impleachtaÁ ár dtuarascála a mheas má thagaimid ar an eolas faoi aon mhÁ-ráitis nó neamhréireanna ábhartha dealraitheacha leis na ráitis airgeadais. NÁ bhaineann ár bhfreagrachtaÁ le haon fhaisnéis eile.

Measaimid cibé an léirÁonn an ráiteas maidir le córas an rialaithe airgeadais inmheánaigh atá de dhÁth ar an gCód Cleachtais um Rialú ComhlachtaÁ Stáit atá déanta i Ráiteas an Rialaithe Chorparáidigh go gcomhlÁonann an Grúpa mÁr 13.1 (iii) den Chód agus go bhfuil sé i gcomhréir leis an bhfaisnéis faoina bhfuilimid ar an eolas ónár obair iniúchta ar na ráitis airgeadais agus  tuairiscÁmid faoi mura bhfuil sé. NÁ éilÁtear orainn féachaint cibé an gclúdaÁonn ráiteas an Bhoird ar rialú inmheánach gach riosca agus rialú, nó tuairim a bhunú maidir le héifeachtacht nósanna imeachta rialaithe chorparáidigh an Ghrúpa nó a nósanna imeachta riosca agus rialaithe.

Bunús na tuairime iniúchta

Rinneamar ár n-iniúchadh de réir na gCaighdeán Idirnáisiúnta ar Iniúchadh (RÁocht Aontaithe agus Á‰ire) eisithe ag an mBord um Chleachtais Iniúchóireachta. Is é atá i gceist le hiniúchadh ná scrúdú, ar bhonn tástála, ar fhianaise a bhaineann leis na suimeanna agus nochtadh sna ráitis airgeadais. Chomh maith leis sin clúdaÁtear measúnú ar na meastacháin agus na breithiúnais suntasacha atá déanta ag na StiúrthóirÁ agus na ráitis airgeadais á n-ullmhú acu, agus ar na polasaithe cuntusaÁochta, iad a bheith oiriúnach do chúinsÁ an Chomlachta agus an Ghrúpa agus iad a bheith i bhfeidhm go seasta agus nochta go sásúil.

Phleanálamar agus rinneamar ár n-iniúchadh i dtreo is go bhfaighimis an fhaisnéis agus na mÁniúcháin go léir a mheasamar a bheith riachtanach chun go leor fianaise a sholáthar dúinn chun dearbhú réasúnta a thabhairt go bhfuil na ráitis airgeadais saor ó mhÁ-ráiteas ábhartha, cibé acu a bheith ann de bharr calaoise nó mÁrialtachta nó earráid eile. Agus ár dtuairim á bunú againn rinneamar leorgacht iomlán chur i láthair na faisnéise sna ráitis airgeadais a mheas.

Tuairim

Inár dtuairim is é atá sna ráitis airgeadais:

  • ná léargas fÁor agus cothrom, de réir an Chleachtais ChuntasÁochta a bhfuil glacadh leis go ginearálta in Á‰irinn, ar staid ghnóthaÁ an Ghrúpa agus an Chomhlachta ar 31 Nollaig 2009 agus ar bhrabús agus shreabhadh airgid an Ghrúpa don bhliain dar crÁoch ar an dáta sin, agus
  • ná gur ullmhaÁodh i gceart iad de réir riachtanais Achtanna na gCuideachtaÁ, 1963 go 2009 agus Rialacháin na gComhphobal Eorpach (CuideachtaÁ: Cuntais Ghrúpa), 1992.

Tá an fhaisnéis agus na mÁniúcháin go léir faighte againn a mheasaimid a bheith riachtanach d’aidhmeanna ár n-iniúchta. Is é ár dtuairim ná gur choimeád an Comhlacht leabhair chuntais chearta. Tá clár comhardaithe an Chomhlachta i gcomhréir leis na leabhair chuntais.

Is é ár dtuairim ná go bhfuil an t-eolas tugtha i dtuarascáil na StiúrthóirÁ i gcomhréir leis na ráitis airgeadais.

Tá glansócmhainnÁ an Chomhlachta, mar atá sonraithe i gclár comhardaithe an Chomhlachta nÁos mó ná leath de mhéid a scairchaipitil ghlaoite agus, is é ár dtuairim, ar an mbonn sin nach raibh staid airgeadais ann ar 31 Nollaig 2009 a chruthódh gá le cruinniú ginearálta urghnách den Chomhlacht faoi Alt 40(1) d’Acht na gCuideachtaÁ (Leasú), 1983.

PricewaterhouseCoopers
CuntasóirÁ Cairte agus IniúchóirÁ Cláraithe
Baile Átha Cliath
30 Márta 2010