Coillte

Fiontar Choillte

Is é Fiontar Choillte an brainse fiontair de Ghrúpa Choillte, a dhéanann iarracht deiseanna nua gnó a aithint agus luach a bhaint as bonn leathan sócmhainnÁ an Ghrúpa. Is é atá i gceist ná leasanna an Ghrúpa i ndÁolacháin talún agus san fhorbairt, i gcrainn teileachumarsáide, fuinneamh in-athnuaite, Plandlanna Choillte, Crua-adhmaid Á‰ireannacha agus SeirbhÁsÁ Oiliúna Sábháilteachta Choillte.

BhÁ tionchar mór ag an timpeallacht gheilleagrach dheacair ar ár ndÁolacháin mhaoine agus ar ár ngnólachtaÁ forbartha maoine in 2009 agus laghdaÁodh go mór lÁon na n-idirbheart agus praghsanna a baineadh amach i gcomparáid le blianta roimhe seo.

Mar sin féin, rinneamar dul chun cinn suntasach maidir lenár spriocanna straitéiseacha ó thaobh luach a chur lenár sócmhainnÁ talún.

Leagadh amach na creataÁ chun breisluach mór ón bpunann fuinnimh atá againn a chur ar fáil in 2009 trÁ Stiúrthóir Fuinnimh a earcú, comhairleoirÁ a cheapadh do dhá thionscadal de Choillte le tairiscintÁ nasctha leis an eangach faoi phróiseas Gheata 3 den Choimisiún um Rialáil Fuinnimh (CRF), ag déanamh dul chun cinn ar Gheata 3 den tionscadal Ghleann an Chluais agus plean láidir a fhorbairt lenár dtrÁ Thionscadal Gheata 3 a chur i bhfeidhm le Hibernian Wind Power (HWP).

DhÁolamar suÁomh fheirme gaoithe Chnoc an Chomair i gCo. ChorcaÁ le SWS Energy agus rinneadh dul chun cinn freisin ar phÁblÁne nua le haghaidh dÁolachán breise ó  thaobh tionscadal Gheata 3 a chuirfidh ioncam mór ar fáil don chéad chúig bliain eile.

Sa dara leath de 2009 rinneamar dul chun cinn suntasach agus tionscnamh mór a chur chun cinn chun cead pleanála a fháil do ShaoráidÁ Cúraim Plandlann i gcúig chontae, a chuirfidh go mór le luach ár mbunachar talún.

Tá ionchur mór á dhéanamh ag Coillte i dTionscadal na Scéime Leathanbhanda Náisiúnta trÁ 100 suÁomh crainn agus €4 mhilliún in infheistÁocht chaiptiúil a chur ar fáil. Faoi dheireadh 2009, bhÁ 35 suÁomh faoi úinéireacht Choillte ag feidhmiú agus ag cur réitigh leathanbhanda ar fáil do chustaiméirÁ i gceantair tuaithe. Is comhartha é an conradh seo mar leathnú mór de ghnó Choillte agus táimid i suÁomh anois mar sholáthraÁ mór d'infreastruchtúr crainn teileachumarsáide in Á‰irinn.

Le ceapachán comhpháirtÁ teicneolaÁochta chun obair a dhéanamh le Coillte chun réitigh teasa fhuinnimh bhithmhaise atá inbhuanaithe a fhorbairt don tionscal in 2010 beidh an Grúpa in ann dul chun cinn a dhéanamh lena straitéis bhithmhaise.

Leis an bpróiseas luathscoir dheonaigh rinneadh laghdú mór i gcostais chriticiúla i bPlandlanna agus i dTáirgÁ Adhmaid  mar an chéad chéim le samhail ghnó inbhuanaithe a fhorbairt do na gnólachtaÁ seo.

Rinneamar forbairt freisin ar fhréamhshamhail le haghaidh táirge fhritháirimh do Charbón bunaithe ar an bhForaoiseacht a thuairiscigh suÁomh Rialtas na hÁ‰ireann i gcomhchaibidlÁ  Athrú Aeráide Chóbanhávan.

Ionchas do 2010

Leanann an timpeallacht ghnó dheacair i bhFiontar Choillte le heaspa maoinithe chun maoin a fhorbairt, le praghsanna talún agus maoine ag titim agus le meath i bhforbairt an infreastruchtúir. Tá an dul chun cinn maidir le tionscadail fheirme ghaoithe Gheata 3 ag brath ar thairiscintÁ foirmiúla nasctha leis an eangach agus tá tábhacht le huainiú na dtairiscintÁ seo ó thaobh ár gcláir fhorbartha. Inár ngnó plandlann tá tionchar ag an leibhéal Áseal d'fhoraoisiú atá á bhaint amach faoin gclár náisiúnta ar dhÁolacháin plandaÁ na bPlandlann.

DÁreoidh Fiontar Choillte ar dhÁolacháin talún a bhaint amach agus forbairt a dhéanamh ar ár bpunann de dheiseanna gnó san fhuinneamh gaoithe agus sna gnólachtaÁ teasa in-athnuaite, agus dÁreofar go háirithe ar an luach a thiomáint ó na suÁomhanna sin le tairiscintÁ nasctha leis an eangach. Tá sé beartaithe ag Coillte seacht n-iarratas pleanála a chur isteach i seacht gcontae in Á‰irinn in 2010 a chruthóidh ardán chun luach suntasach a sholáthar d'eastát Choillte i ndiaidh 2010.

ComhpháirtÁocht Shléibhte Bhaile Átha Cliath — Bus FánaÁochta

An tAire Killeen le Karen Woods ó ChomhpháirtÁocht Shléibhte Bhaile Átha Cliath.

Mar gheall ar an suÁomh ar leith atá ag Sléibhte Bhaile Átha Cliath ar chiumhais á bprÁomhchathrach, tá ról straitéiseach ag ComhpháirtÁocht Shléibhte Bhaile Átha Cliath agus áineas tuaithe á fhorbairt mar leas do phobail áitiúla agus do chuairteoirÁ maraon.

In 2009 cuireadh tús leis an mbus fánaÁochta  “Sléibhteoireacht Bhaile Átha Cliath”, seirbhÁs nua, a cheanglaÁonn an chathair le Sléibhte Bhaile Átha Cliath agus le limistéir áineasa foraoise. Lainseáil an tAire Tony Killeen, Aire Stáit ag an Roinn TalmhaÁochta, Iascaigh agus Bia, agus atá anois mar an tAire Cosanta, an tseirbhÁs go hoifigiúil i mÁ Iúil 2009.