Coillte

TáirgÁ Painéil Choillte

Is é atá i gceist le TáirgÁ Painéil Choillte ná SmartPly Europe Ltd. a dhéanann agus a dhÁolann Clár Sliseog Treoshuite (OSB) agus Medite  Europe Ltd. a dhéanann agus a dhÁolann Clár SnáithÁneach Meándlúis (MDF). Beidh ról lárnach ag na táirgÁ adhmaid inbhuanaithe seo agus foirgnimh atá neodrach ó thaobh carbóin de á dtógáil sa todhchaÁ.

Tá an branda OSB le SmartPly déanta i bPort Láirge agus tá an branda MDF le Medite déanta i gCluain Meala. Déanann na gnólachtaÁ beagnach 90% den mhéid a tháirgeann siad a easpórtáil agus coinnÁonn siad foirne dÁolachán agus margaÁochta sa RÁocht Aontaithe, in Á‰irinn agus san Ollainn le freastal ar a bprÁomh-mhargaÁ.

An prÁomhdhúshlán a bhÁ roimh TháirgÁ Painéil Choillte in 2009 ná an chaoi a bhfreagróimis do na dúshláin margaidh thromchúiseacha a bhÁ romhainn mar gheall ar an ngéarchéim gheilleagrach ar fud an domhain agus an steirling ag éirÁ nÁos laige. Le linn 2009, dhÁrÁomar ar dhá phrÁomhghné atá ceangailte go dlúth leis an mbealach a choinnÁmid iomaÁoch; an chéad rud ná ár gcostais a laghdú agus, an dara rud, ná cur lenár mbunachar custaiméirÁ.

Á“ thaobh costais de, laghdaÁomar na costais ionchuir thar raon ceannteideal. Rud suntasach a rinneamar ná gur athraÁomar ár gcostais phárolla leis an soláthar a mheaitseáil leis an éileamh, trÁ lÁon na ndaoine a laghdú, smacht docht a bheith againn ar ragobair, deireadh a chur le hionchuir saothair ar conradh agus clár rollta de dhúntaÁ sÁos sealadacha a thabhairt iseach. Tá na bearta seo deacair don fhoireann le tógáil isteach ach bhÁ gá leo chun tacaÁocht a thabhairt don todhchaÁ atá romhainn.

Rinneamar athstruchtúrú ar an ngnó chun tairbhe a bhaint as na sineirgÁ sa dá ionad oibriúcháin atá againn agus le go mbeadh TáirgÁ Painéil Choillte i suÁomh nÁos fearr chun tairbhe a bhaint as na deiseanna fáis atá ann agus an margadh ag feabhsú.

Chuireamar an infheistÁocht optamaithe snáithÁnÁ i gcrÁch in Medite, a laghdóidh nÁos mó an bonn costais atá againn agus beimid in ann táirgÁ nua a chur ar fáil dá bharr.

LaghdaÁomar ár bhfardail d'fhonn airgead a chaomhnú agus seirbhÁs den scoth a chur ar fáil dár gcustaiméirÁ ag an am céanna.

Á“ thaobh ioncaim de, d'éirigh linn na méideanna is mó dÁolachán a dhéanamh inár margadh is mó, an RÁocht Aontaithe, le linn 2009, trÁ chlár a bhÁ ag dÁriú ar an sciar den mhargadh a mhéadú agus ionadaÁocht sraithadhmaid. Ag an am céanna chuireamar sraith d'arduithe praghas dÁolachán i bhfeidhm i margadh na RÁochta Aontaithe i rith 2009, ag ardú praghsanna ó bhonn a bhÁ sách Áseal ag tús na bliana. Agus an steirling fós lag rinneadh na harduithe praghas seo a fhritháireamh agus dá bhrÁ sin nÁor réadaÁodh an tionchar a bhÁ acu ar an mbonnlÁne go hiomlán.

Lainseálama trÁ raon táirge nua in 2009, SmartPly SiteProtect, Painéil Thiubha Medite agus CARB2 (formaildéad Áseal) atá oiriúnaithe do Medite. Chuireamar tús le comhaontú forbartha le linn 2009 le Titan Wood, cuideachta eolaÁochta agus teicneolaÁochta atá bunaithe sa RÁocht Aontaithe, faoina gcuirfimid staidéar féidearthachta i gcrÁch i dtáirge cláir snáithÁnigh atá buan agus cobhsaÁ chun crÁocha seachtracha — rud a d'fhéadfadh a bheith ina tháirge iontach den chéad ghlúin eile. Toisc go bhfuil croÁlár gnó ar bith ina chumas chun tús a chur le táirgÁ nua nó seirbhÁsÁ dá chustaiméirÁ agus iad a chur ar fáil, is cúis áthais Á dúinn an dul chun cinn a rinneamar sa réimse seo in 2009.

Leanamar ar aghaidh ag obair go dlúth lenár gcustaiméirÁ agus d'éirigh linn lÁon custaiméirÁ tábhachtacha nua a aimsiú sna margaÁ nua in 2009 — a leathnaigh an gréasán amach nÁos faide chun na méideanna a cailleadh in Á‰irinn a shlánú de bharr mheath na hearnála foirgnÁochta.

Agus ar deireadh, bhaineamar an gradam den Scoth i gCúrsaÁ MargaÁochta don dara bliain as a chéile (a tharla don chéad uair riamh) ag gradaim chlúiteacha adhmaid na RÁochta Aontaithe dár bhfeachtas SmartPly SiteProtect.

Ionchas do 2010

ÁirÁtear sna tosaÁochtaÁ atá romhainn do 2010 bealaÁ a aimsiú leis na costais a thiomáint amach as ár ngnó; an cumas nuálaÁochta atá againn a fheabhsú agus iompú i dtreo táirgÁ nua nó seirbhÁsÁ a chomhlÁonann riachtanas an mhargaidh; agus tacaÁocht a thabhairt dár soláthar snáithÁnÁ in aghaidh na n-úsáidÁ deiridh nua atá difriúil sa spás fuinnimh. Is é atá i gceist leis seo ná margadh brabúsach atá tarraingteach do laÁon adhmaid, fuÁll muilinn shábhadóireachta, fuÁll foraoise agus adhmad athchúrsáilte a chur ar fáil.

Réamh-mheasaimid feabhsú de réir a chéile inár bprÁomh-mhargaÁ sa RÁocht Aontaithe agus i Mór-roinn na hEorpa i rith 2010. Feicimid deiseanna le méideanna dÁolachán a mhéadú isteach sna margaÁ seo mar gheall ar na bealaÁ dáileacháin láidre atá againn agus leis an ngnóthú inár bpraghsanna dÁolachán a dhaingniú nÁos mó ó na leibhéil Ásle a bhÁ ann ag tús 2009.

Gan amhras bliain dhúshlánach eile a bheidh in 2010 do TháirgÁ Painéil Choillte. Ach, tá ag éirÁ go hiontach le foireann Choillte leis na dúshláin shuntasacha atá rompu de bharr an mheathlaithe gheilleagraigh le linn agus, mar thoradh dÁreach ar a gcuid iarrachtaÁ, tá gnó cobhsaÁ againn le TáirgÁ Painéil Choillte agus táimid i suÁomh maith anois chun tairbhe a bhaint as fás athnuachana atá ann agus an margadh ag feabhsú de réir a chéile in 2010 agus ina dhiaidh sin.

Bhaineann SmartPly SiteProtect gradam den scoth i gCúrsaÁ MargaÁochta

Á“ Chlé go Deas: Tommy Cadden as Combilift, UrraÁ an Ghradaim den Scoth i gCúrsaÁ MargaÁochta, Iar-Leas-PhrÁomh-Aire agus Á“stach na nGradam John Prescott, Geoff Rhodes, Stiúrthóir MargaÁochta agus Forbartha Gnó, TáirgÁ Painéil Choillte, agus Gerry Britchfield, Stiúrthóir BainistÁochta TháirgÁ Painéil Choillte.

Bhuaigh TáirgÁ Painéil Choillte an gradam den Scoth i gCúrsaÁ MargaÁochta 2009, a bhfuil iomaÁocht mhór ann, don dara bliain i ndiaidh a chéile ag na gradaim tionscail irise Trádálacha Adhmaid bhliantúla. BhÁ an gradam don fheachtas ilmheáin a lainseáil táirge nua SmartPly SiteProtect.

Go dtÁ seo, nÁor bhain an comhlacht céanna an gradam seo, a bhfuil tóir air, faoi dhó. Baineann TáirgÁ Painéil Choillte an gradam don dara bliain i ndiaidh a chéile in 2009, toisc gur bhain siad é in 2008 de bharr na dteachtaireachtaÁ neamh-chomhghéillte den fheachtas úrnua TIME2CHOOSE a cuireadh i bhfeidhm go hilghnéitheach.

www.smartply.com/siteprotect