Coillte

Foraois Choillte

Déanann Foraois Choillte bainistÁocht ar gach gné de ghnó foraoiseachta an Ghrúpa, lena n-áirÁtear bunú plandálacha, sábháil, dÁolacháin agus margaÁocht adhmaid, bainistÁocht áineasa agus comhshaoil agus seirbhÁsÁ foraoiseachta a sholáthar d'fheirmeoirÁ agus d'úinéirÁ talún eile.

MargaÁ adhmaid

Go stairiúil bhÁodh Foraois Choillte agus a chustaiméirÁ muilinn shábhadóireachta ag brath go mór ar an earnáil fhoirgnÁochta agus bhÁ tionchar diúltach ar an bhfeidhmÁocht in 2009 nuair a thit an fhoirgnÁocht tithÁochta as a chéile in Á‰irinn. Sa chéad leath den bhliain nÁ raibh mórán éilimh do lomáin chun crÁocha foirgnÁochta. D'oibrÁomar lenár gcustaiméirÁ lena chinntiú go raibh adhmad oiriúnach curtha ar fáil dóibh leis na riachtanais mhargaidh a bhÁ athraithe a chomhlÁonadh agus chun é a dhéanamh nÁos éasca dóibh agus iad ag dul isteach sa mhargadh foirgnÁochta sa RÁocht Aontaithe agus le hadhmad foirgnÁochta iompórtáilte a dhÁláithriú go hÁ‰irinn.

Rinneamar forbairt ar straitéis mhargaÁochta rathúil agus chuireamar Á i bhfeidhm i gcomhar le Enterprise Ireland agus lenár gcustaiméirÁ le hadhmad na hÁ‰ireann a mhargú agus a chur chun cinn don RÁocht Aontaithe. Leis an straitéis seo curtha i bhfeidhm neartaÁodh an t-éileamh do lomáin go mór don dara leath den bhliain. DhÁol Foraois Choillte 2.4m m3 de lomán sábhadóireachta, ardú 5% ó 2008. BhÁ na praghsanna, áfach 20% ar an meán nÁos Ásle ná in 2008. Chuireamar 4,800 ha d'fhoraoisÁ agus thógamar nÁor mó ná 200km de bhóithre foraoise nó thugamar suas chun dáta iad.

Mar chuid den fhócas atá ag an ngrúpa ar chostais, rinne Foraois Choillte dul chun cinn suntasach trÁ scéim iomarcaÁochta deonaÁ a chur i bhfeidhm, ag laghdú costas feidhmiúcháin agus ag ardú leibhéal an bhunú barr a rinne na conraitheoirÁ.

Is iad seo a leanas nithe eile a baineadh amach sa bhliain:

  • Forbairt Tionscadail fhuÁoll cuachta le measúnú a dhéanamh ar luach bithmhaise na bhfuÁoll foraoise atá ar dÁol le húsáideoirÁ fuinnimh;
  • Clár comhairliúcháin poiblÁ fairsing a chuireann ár bpleananna meántéarmacha dár bhforaoisÁ in iúl dár raon leathan de scairshealbhóirÁ áitiúla agus náisiúnta. BhÁ Pleananna BainistÁochta ForaoisÁ curtha ar fáil ar lÁne don chéad uair chun cabhrú le daoine tuiscint nÁos fearr a fháil ar an gcaoi a ndéanaimid bainistÁocht ar ár bhforaoisÁ.

Áineas

In 2009 rinneadh tionscnamh uile-Á‰ireann de Lá Náisiúnta na gCosán (Dé Domhnaigh, 4 Deireadh Fómhair) le 100 imeacht ó thuaidh agus ó dheas den teorainn. BhÁ Coillte mar cheannasaÁ ar an gcomhpháirtÁocht i gcruthú agus eagrú an imeachta náisiúnta ina raibh rothaÁocht, siúlóidÁ, treodóireacht, siúlóidÁ pluaiseanna, curachóireacht agus cadhcháil agus bhÁ 'conairÁ' uisce ina measc don chéad uair. Is iad na comhpháirtithe a bhÁ againn san imeacht ná an Roinn GnóthaÁ Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta (CRAGA), Oifig na gConairÁ Náisiúnta den Chomhairle Spóirt agus Fáilte Ireland.  Chomh maith leis sin ghlac SeirbhÁs Foraoise Thuaisceart Á‰ireann agus Bord Turasóireachta Thuaisceart Á‰ireann páirt ann don chéad uair.

Le linn 2009 fuaireamar maoiniú ó CRAGA chomh maith le ComhpháirtÁocht Shléibhte Bhaile Átha Cliath agus an Chomhairle Spóirt agus leis sin bhÁomar in ann leanúint ar aghaidh agus an acmhainn áineasa a chuirimid ar fáil a fheabhsú agus a chur chun cinn.

Tá Coillte mar bhall de ChomhpháirtÁocht Shléibhte Bhaile Átha Cliath a bunaÁodh in 2008. Rinneadh dul chun cinn suntasach le forbairt a dhéanamh ar ShlÁ Shléibhte Bhaile Átha Cliath, conair 40km a ritheann ó Thamhlacht i mBaile Átha Cliath Thiar go dtÁ Seanchill i mBaile Átha Cliath Theas. In 2009 lainseáil ComhpháirtÁocht Shléibhte Bhaile Átha Cliath bus 'Sléibhteoireacht Bhaile Átha Cliath' atá tiomnaithe don lucht fánaÁochta le Sléibhte Bhaile Átha Cliath a cheangal leis an gcathair agus SeirbhÁs MaoirseoirÁ Deonacha a d'earcaigh a chéad bhaill agus a chuir faoi oiliúint iad.

Comhshaol

Déanann Coillte bainistÁocht ar 15% dá eastát don bhithéagsúlacht agus in 2009 choinnÁomar ár ndeimhniú ón gComhairle Maoirseachta Foraoise tar éis iniúchadh neamhspleách a bheith déanta. Tá táirgeacht adhmaid dheimhnithe mar chuid rÁthábhachtach dár straitéis mhargaÁochta agus sinn ag breathnú chun ár margaÁ easpórtála a leathnú amach, go háirithe go dtÁ an RÁocht Aontaithe agus an Eoraip.

Chomh maith leis sin chuireamar ár dtrÁú thionscadal LIFE den AE "Gnáthóga CoillearnaÁ Dúchasacha a Athshlánú in Á‰irinn" i gcrÁch. Leis an tionscadal seo, baineadh crainn agus plandaÁ andúchasacha ó nÁos mó ná 550 heicteár, agus dá bhrÁ sin tá na coinnÁollacha ann anois go mbeidh coillearnacha dúchasacha tosaÁochta in ann fás arÁs go nádúrtha sna blianta amach romhainn. Fuair an Tionscadal Nádúir LIFE le Coillte a rinneadh cheana ar Bhratphortaigh aitheantas mar thionscadal ar ardchaighdeáin toisc gur roghnaÁodh é mar cheann de na tionscadail Nádúir LIFE ab fhearr as an 73 a ndearnadh measúnú orthu in 2009 ar fud na hEorpa.

Ionchas do 2010

Táthar á réamh-mheas go dtitfidh na tosuithe san fhoirgnÁocht tithÁochta go 10,000 aonad in 2010, a bheidh fós mar dhúshlán roimh thionscal foraoiseachta na hÁ‰ireann. TosaÁocht atá ann go fóill ná an suÁomh atá bunaithe ag muilte sábhadóireachta na hÁ‰ireann a dhaingniú sa RÁocht Aontaithe in 2009, chomh maith le nÁos mó éagsúlacht a chur inár sraitheanna ioncaim. Is bliain dheacair Á le bheith in ann réamh-mheas a dhéanamh mar gheall ar chúrsaÁ a bhaineann le praghsáil fhadtéarmach, rátaÁ malairte agus freagairt na n-iomaitheoirÁ sa RÁocht Aontaithe. Cé nach bhfuil smacht againn ar roinnt de na tosca seo leanfaimid ar aghaidh ag dÁriú ar thacaÁocht a thabhairt dár gcustaiméirÁ agus ar chostais a laghdú in 2010.

Lá na gCrann 2009

Mr. Brendan Smith, T.D., Minister forAgriculture, Fisheries and Food is pictured with PJ Fitzpatrick, Coillte District Manager, planting a tree in Dun a Rí Forest Park to mark Tree Day 2009.

An tUasal Brendan Smith, T.D., Aire TalmhaÁochta, Iascaigh agus Bia sa ghrian-ghraf le PJ Fitzpatrick, Bainisteoir Ceantair Choillte, ag cur crainn i bPáirc Foraoise Dhún an RÁ mar chomóradh ar Lá na gCrann 2009.

Déardaoin, 8 Deireadh Fómhair, 2009, spreagadh daltaÁ bunscoile ar fad in Á‰irinn a málaÁ scoile a fhágáil sa bhaile agus an lá a chaitheamh ag foghlaim faoi chrainn i dtimpeallacht spraoÁúil agus shuaimhneach chun Lá na gCrann a chomóradh, Tionscnamh de chuid Chomhairle Crainn na hÁ‰ireann.

Ghlac lÁon mór scoileanna an deis le páirt a ghlacadh i siúlóidÁ coillearnaÁ treoraithe ag nÁos mó ná 120 láthair ar fud na tÁre. Is é Coillte a d'eagraigh na siúlóidÁ seo, chomh maith leis an tSeirbhÁs Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra, SeirbhÁs Oidhreachta Oifig na nOibreacha PoiblÁ, údaráis áitiúla Bhaile Átha Cliath agus úinéirÁ foraoise prÁobháideacha.