Coillte

Athbhreithniú an PhrÁomhfheidhmeannaigh

Rinne Grúpa Choillte brabús tar éis cánach de €4.2m in 2009, le rannÁocaÁocht shuntasach ag teacht ó bhrabús eisceachtúil de €18.5m. Leis seo rinneadh bunchaillteanas trádála de €14.3m. a fhritháireamh. An láimhdeachas ba ea €206.9m in 2009, i gcomparáid le €249m in 2008. Tharla an titim seo i luach na ndÁolachán go prÁomha de bharr praghsanna nÁos Ásle ar an meán do lomáin agus táirgÁ painéil chomh maith le tionchar diúltach an ráta mhalairte ar earraÁ easpórtála chuig an RÁocht Aontaithe.

GhnÁomhaigh Coillte go maith in aghaidh na ndálaÁ trádála deacra agus thug sé faoi lÁon gnÁomhartha leis na costais a laghdú agus le clár comhardaithe an Ghrúpa a chaomhnú d'fhonn na deacrachtaÁ geilleagracha atá ann faoi láthair a sheasamh. BhainistÁomar ár dtáirgeacht lomáin agus painéil go héifeachtach le riachtanais ár gcustaiméirÁ a chomhlÁonadh agus ionas go mbeadh ár gcustaiméirÁ in ann a bheith iomaÁoch i gcoinne na ndálaÁ margaÁochta atá an-deacair don fhoirgnÁocht agus do na táirgÁ a bhaineann léi. Chomh maith leis sin, d'aithnÁomar lÁon deiseanna ioncaim nua, forbairt infreastruchtúir chun tacú le feidhmiú céimeach na Scéime Leathanbhanda Náisiúnta ina measc. Lainseálamar táirgÁ nua ar nós SmartPly SiteProtect agus an raon de Phainéil Thiubha le Medite, agus ár sprioc á cur i bhfeidhm le go bhfásfaidh ár ngnó, áit ina bhfuil deiseanna brabúsacha.

Is iad seo a leanas na mórghnÁomhartha a baineadh amach in 2009: 

 • D'oibrÁomar lenár gcustaiméirÁ muilinn shábhadóireachta agus le Enterprise Ireland le suÁomh margaidh adhmad na hÁ‰ireann a neartú sa RÁocht Aontaithe.  LeasaÁomar ár gclár soláthair adhmaid le riachtanais na gcustaiméirÁ muilinn shábhadóireachta a dhéanann easpórtáil chuig an RÁocht Aontaithe, agus mar thoradh air seo dhÁolamar 5% nÁos mó in 2009 ná mar a dhÁolamar in 2008, in aghaidh an mhargaidh fhoirgnÁochta ba dheacra le blianta anuas.
 • Bhaineamar amach na méideanna dÁolachán ba mhó ónár ngnó painéal sa mhargadh is mó atá againn, an RÁocht Aontaithe, le linn 2009, trÁ chlár a dhÁrigh ar an sciar den mhargadh a mhéadú agus ionadaÁocht sraithadhmaid. Ag an am céanna chuireamar sraith arduithe praghsanna dÁolachán i bhfeidhm i margadh na RÁochta Aontaithe i rith 2009, ag ardú praghsanna airgeadra áitiúla ó bhonn sách Áseal ag tús na bliana.
 • LaghdaÁomar costais oibriúcháin faoi iomlán de €24m trÁ mheascán de bhearta rialaithe costais, lena n-áirÁtear 95 iomarcaÁocht deonacha agus obair ghearr-ama, chomh maith le laghduithe costais i réimsÁ ar nós leictreachais agus costas roisÁn a d'eascair as leibhéil aschurtha nÁos Ásle. Leanfaimid ag dÁriú ar nÁos mó costas a laghdú in 2010.
 • Chuireamar dÁolachán na bhforaoisÁ neamhaibÁ i gcrÁch le hIontaobhas Aonad Foraoiseachta na hÁ‰ireann agus le hIontaobhas Aonad Phinsean na hÁ‰ireann a thug €33.8m isteach chun clár comhardaithe an Ghrúpa a neartú agus chun arduithe sna fiacha a chiorrú.
 • Leanamar ag déanamh infheistÁochta don todhchaÁ. D'oibrÁomar le comhpháirtithe feirme agus le cliaint phrÁobháideacha le plandáil a dhéanamh i nÁos mó ná 1,000 ha dá gcuid talún, rinneamar athphlandáil ar nÁos mó ná 4,800 ha de thalamh a saothraÁodh cheana féin agus thógamar nó rinneamar athchóiriú ar nÁos mó ná 200 km de bhóithre foraoise.
 • Rinneamar dul chun cinn ar ár straitéis fuinnimh in-athnuaite san fhuinneamh gaoithe agus san fhuinneamh bithmhaise trÁ thabhairt faoi chlár suntasach de chruthú luacha trÁ shócmhainnÁ fuinnimh ghaoithe a fhorbairt agus a dhÁol. Chuireamar tús le tionscadail freisin áit a gcreidimid a bheidh ról tábhachtach ag Coillte san fhuinneamh bithmhaise.
 • Rinneamar dul chun cin le 100 suÁomh a fhorbairt don Scéim Leathanbhanda Náisiúnta.

Gnó Inbhuanaithe

Leis na bearta a tháinig isteach in 2009 creidimid go mbeidh Coillte mar chomhlacht nÁos láidre atá go hiomlán inbhuanaithe. Beidh ar Choillte tuilleadh athruithe a dhéanamh le bheith réidh chun tairbhe a bhaint as an ngeilleagar nuair a thagann feabhas air. Tá gá do Choillte athrú a dhéanamh freisin leis an bhféidearthacht atá aige chun luach a chruthú agus a réadú dá scairshealbhóirÁ agus leis an ionchur atá aige don fhorbairt gheilleagrach náisiúnta a uasmhéadú.

Is mar gheall ar na cúiseanna seo go ndearna Coillte a aidhm a athshainiú - ‘saolta daoine a shaibhriú go háitiúil, go náisiúnta agus ar fud an domhain trÁ bhainistÁocht nuálach agus inbhuanaithe a dhéanamh ar acmhainnÁ nádúrtha’. Ionas go mbainfidh Coillte an acmhainn is fearr atá ann amach, nÁ mór dúinn leathnú amach ón ngnó foraoiseachta a bhÁodh againn agus an úsáid is fearr a bhaint as na sócmhainnÁ uile atá againn. Tá sraith sócmhainnÁ ar leith ag Coillte ina bhfuilimid in ann ionchur a bheith againn i raon spriocanna geilleagracha agus timpeallachta go náisiúnta i réimsÁ ar nós foraoiseachta, athraithe aeráide, fuinnimh in-athnuaite, táirgÁ foirgnÁochta inbhuanaithe, turasóireachta agus áineasa, agus ionchur a dhéanamh i bhforbairt réigiúnach freisin.

D'fhonn an úsáid is fearr a bhaint as na sócmhainnÁ sin nÁ mór do Choillte athruithe a dhéanamh sna bealaÁ ina dtugann sé faoina ghnó. Tá tús curtha againn le clár athruithe móra ar a dtugtar Sprioc 2012. Go bunúsach, leis an gclár seo, athrófar an bealach a dhéanaimid gnó agus cinnteofar go bhfeidhmÁmid de réir ár gcumais. Chomh maith lenár gcostais a laghdú dÁrÁonn sé ar an nuálaÁocht, feidhmÁocht agus forbairt fostaithe, ag cothú comhpháirithe lenár gcustaiméirÁ chun a bhfuil uathu a chur ar fáil agus chun ionchur dearfach a dhéanamh don timpeallacht.

Ionchas

DÁrÁonn an straitéis chorparáideach ar na nithe seo a leanas:

 • ár ngnó foraoiseachta a leathnú amach;
 • an suÁomh margaidh atá againn sna painéil adhmaid a neartú;
 • acmhainneacht tráchtála nÁos fearr ónár sócmhainnÁ talún a réadú; agus
 • luach ár sócmhainnÁ fuinnimh in-athnuaite a bharrfheabhsú.

Tá gach ceann de na ceithre réimse seo faoi bhunthacaÁocht an chláir athruithe atá againn. Leis an straitéis seo laghdófar an chaoi a mbraithimid ar an earnáil fhoirgnÁochta agus coinneofar infheistÁocht sa phrÁomhghnó foraoise le soláthairtÁ inbhuanaithe d'adhmad a chinntiú sa todhchaÁ. Tá an straitéis ag freagairt do na deiseanna atá ag teacht chun cinn i réimsÁ ar nós fuinnimh agus infreastruchtúir in-athnuaite.

Bliain eile dhúshlánach a bheidh i 2010 do Choillte agus dár gcustaiméirÁ. Tabharfaimid faoi thuilleadh gnÁomhartha in 2010 leis an mbonn costais atá againn a laghdú agus lena chinntiú go bhfuilimid iomaÁoch agus i staid chobhsaÁ ó thaobh airgeadais de agus ag an am céanna go ndéanfaimid sprioc-infheistÁochtaÁ caipitiúil áit a gcreidimid go bhfuil an fhéidearthacht ann luach sa todhchaÁ a chruthú.

Má leanaimid ag obair lenár gcustaiméirÁ agus má dhÁrÁmid ar shraitheanna ioncaim nua atá brabúsach, chomh maith leis na hathruithe inár gcomhlacht cinnteofar go leanfaimid ag déileáil leis na dálaÁ geilleagracha reatha agus go gcuirfimid ár straitéis i bhfeidhm dá réir.

David Gunning
PrÁomhfheidhmeannach

David Gunning

PrÁomhoifigeach Feidhmiúcháin

Gerry Britchfield

Stiúrthóir BainistÁochta,
TáirgÁ Painéil Choillte

Gerry Egan

Stiúrthóir an Ghrúpa,
GnóthaÁ Corparáideacha

Mark Foley

Stiúrthóir BainistÁochta,
Fiontar Choillte

Eamonn McGee

Stiúrthóir an Ghrúpa,
AcmhainnÁ Daonna

Gerard Murphy

Stiúrthóir BainistÁochta,
Foraois Choillte

Ivan Schuster

PrÁomhoifigeach Airgeadais

Lá Náisiúnta na gCosán

Is é atá i gceist le Lá Náisiúnta na gCosán ná ceiliúradh de na conairÁ iontacha agus éagsúla atá in Á‰irinn agus deis atá ann do gach duine sult a bhaint as an tÁrdhreach, na foraoisÁ, sléibhte agus lochanna is áille in Á‰irinn.

Tharla Lá Náisiúnta na gCosán 2009 Dé Domhnaigh, 4 Deireadh Fómhair. BhÁ 125 imeacht ar siúl ar fud na tÁre le nÁos mó ná 10,000 duine a bhain taitneamh as an éagsúlacht iontach de chonairÁ atá ar fáil in Á‰irinn.
 
In 2009 Leathnaigh Lá Náisiúnta na gCosán ar fud an oileáin ag cur fáilte roimh SheirbhÁs Foraoise Thuaisceart Á‰ireann agus Bord Turasóireachta Thuaisceart Á‰ireann mar urraithe ar an imeacht seo chomh maith leis an Roinn GnóthaÁ Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta, Coillte, Oifig na gConairÁ Náisiúnta agus Fáilte Ireland.