Coillte

Ráiteas an Chathaoirligh

Bliain dheacair a bhÁ ann do Choillte in 2009. Thit an brabús tar éis cánach faoi 54% ó €9.2m in 2008 go dtÁ €4.2m in 2009. I measc na dtorthaÁ in 2009 bhÁ brabús eisceachtúil de €18.5m (2008: €0.5m), agus dá bhrÁ sin bhÁ bunchaillteanas ar ghnÁomhaÁochtaÁ trádála de €14.3m in 2009, toisc gur lean an earnáil fhoirgnÁochta in Á‰irinn, sa RÁocht Aontaithe agus Mór-roinn na hEorpa ag dul ar meath. Is comparáid Á seo le bunbhrabús trádála de €8.7m in 2008. Cé gur toradh dÁomách a bhÁ sa chaillteanas trádála seo, leis na dálaÁ eacnamaÁochta bheadh caillteanas i bhfad nÁos mó ann ach gur ghlac an Grúpa leis na céimeanna chun na costais a laghdú, margaÁ nua a fhorbairt le linn na bliana agus foraoisÁ neamhaibÁ a dhÁol le cistÁ iontaobhais aonaid. Leis an ngnÁomh cinniúnach seo bhÁ an Grúpa in ann glanbhrabús de €4.2m a aischur.

AcmhainnÁ nádúrtha nuálacha agus inbhuanaithe

Agus na dálaÁ margaÁochta deacra do tháirgÁ foirgnÁochta a leanann ar aghaidh leagtar béim arÁs ar an ngá atá ann don Ghrúpa leanúint ar aghaidh agus an straitéis chorparáide a cuireadh le chéile in 2007 a chur i bhfeidhm. Sa straitéis seo aimsÁodh an gá a bhÁ ann bogadh ón bhfoirgnÁocht agus an bealach a bhfuiltear ag brath an iomarca uirthi agus an bonn ioncaim den Ghrúpa a leathnú amach. Tá sócmhainnÁ uathúla ag Coillte ina bhfuil ionchur ollmhór ag an nGrúpa leis na spriocanna náisiúnta criticiúla a bhaint amach maidir le foraoiseacht, táirgÁ adhmaid inbhuanaithe, athrú aeráide agus fuinneamh in-athnuaite.

Nuair a aimsÁodh an t-ionchur a d'fhéadfadh a bheith ag Coillte sna réimsÁ seo shocraÁomar an aidhm a bhÁ againn ná mar bhainisteoir nuálach agus inbhuanaithe ar acmhainnÁ nádúrtha a athshainiú. Tá an aidhm seo i gcomhréir leis an ngá atá ann eacnamaÁocht nÁos cliste agus nÁos glaise a fhorbairt agus Á‰ire agus an Eoraip ag déanamh a ndÁcheall chun filleadh ar fhorás eacnamaÁoch. Lenár straitéis feictear dúinn go bhforbróidh Coillte i gceithre réimse: foraoiseacht, bainistÁocht talún, táirgÁ painéil agus fuinneamh in-athnuaite. Creidimid go bhfuil an fhéidearthacht ann leis an straitéis seo, agus Á curtha i bhfeidhm go hiomlán, go gcuirfear go mór le luach scairshealbhóra de Choillte go meántéarmach agus na spriocanna náisiúnta tábhachtacha á mbaint amach freisin.

CobhsaÁocht Airgeadais

D'fhonn an straitéis a chur i bhfeidhm is gá go mbeadh dlúthbhonn airgeadais ag an gcomhlacht a mbeidh sé in ann forbairt uaidh. Rinne Coillte lÁon gnÁomhartha in 2009 lena chuid cúrsaÁ airgeadais a chobhsú mar fhreagra ar na dálaÁ eacnamaÁochta agus trádála atá fÁordheacair a cheaptar a leanfaidh ar aghaidh le linn 2010.

Chuir an Grúpa raon beart le costais a laghdú i bhfeidhm ar fud na heagraÁochta. An dara rud ná gur éirigh leis an nGrúpa fiacha an Ghrúpa a athmhaoiniú. Ba ghá leis seo reachtaÁocht a leasú le teorainn iasachtaÁ an Ghrúpa a ardú ón teorainn a leagadh amach in 1988. An trÁú rud ná gur dhÁol an Grúpa foraoisÁ neamhaibÁ a raibh luach €33.8m orthu le cistÁ iontaobhais aonaid, nÁ hamháin le héifeachtaÁ na ndálaÁ trádála neamhfhabhracha a laghdú, ach leis an ngá atá ag teacht chun cinn le hinfheistiú a dhéanamh ar fhoraoisÁ ardchaighdeáin a chomhlÁonadh. I gcás dhÁolacháin na bhforaoisÁ neamhaibÁ coinnÁonn Coillte an úinéireacht ar an mbuntalamh. Leis an dá bheart seo déanta, bhÁ Coillte in ann an t-ardú i bhfiacha an Ghrúpa a theorannú cé go raibh caillteanais trádála shuntasacha ann agus clár leanúnach agus fairsing a fhorbairt in infheistÁocht chaipitiúil ar an eastát foraoise agus sócmhainnÁ eile.

Dúshláin Ghnó

Ag leibhéal gnó aonair bhÁ lÁon dúshlán amach romhainn. Mar thoradh ar an titim sa ghnÁomhaÁocht fhoirgnÁochta in Á‰irinn bhÁ laghdú suntasach san éileamh d'adhmad sáfa a tháirg ár gcustaiméirÁ muilinn shábhadóireachta agus dá bhrÁ sin bhÁ laghdú san éileamh do lomáin shábhadóireachta. Chuir Coillte tús le feachtas mór margaÁochta, agus iad ag obair go dlúth lenár gcustaiméirÁ muilinn shábhadóireachta agus le Enterprise Ireland, chun adhmad na hÁ‰ireann a chur chun cinn sa RÁocht Aontaithe. Mar thoradh ar an bhfeachtas seo bhunaigh adhmad foirgnÁochta na hÁ‰ireann suÁomh nÁos láidre sa phrÁomh-mhargadh sin. Mhéadaigh an t-éileamh do lomáin dá réir sa dara leath de 2009, ag neartú fheidhmÁocht Foraoise Choillte go mór.

Cé gur tháinig meath ar an éileamh de bharr an mhoillithe dhomhanda ar an ngeilleagar, dÁoladh na méideanna is mó ná ariamh de tháirgÁ painéil Choillte i margadh na RÁochta Aontaithe in 2009 — ba éacht ar leith é seo, go háirithe toisc gur éirigh linn ár bpraghsanna dÁolachán a mhéadú de réir mar a d'imigh an bhliain ar aghaidh. Lean TáirgÁ Painéil Choillte ag bainistiú go daingean a gcuid costas thar lÁon réimsÁ, agus bhÁ clár rollta de dhúntaÁ sÁos sealadacha. BhÁ na bearta seo deacair don fhoireann le tógáil isteach ach bhÁ gá leo chun tacaÁocht a thabhairt don ghnó. Chomh maith leis sin lainseáil TáirgÁ Painéil Choillte trÁ raon de tháirgÁ nua le linn na bliana.

Leanann Coillte ag dÁriú ar luach a réadú óna shócmhainnÁ talún. Cé go raibh laghdú ar an éileamh do thalamh a d'fhéadfaÁ a fhorbairt in 2009 mar thoradh ar na leibhéil Ásle de ghnÁomhaÁocht fhoirgnÁochta, leanamar ar aghaidh ag aimsiú bealaÁ nuálacha chun luach a réadú ó na sócmhainnÁ seo. Tionscnamh amháin atá ann ná an Scéim Leathanbhanda Náisiúnta atá á cur ar fáil ag '3' agus an aidhm atá ann ná leathanbhanda a leathnú amach agus a chur ar fáil ar fud na tÁre trÁ úsáid a bhaint as teicneolaÁocht gan sreang. Tá 100 suÁomh crainn á gcur ar fáil ag Coillte don tionscadal seo a chuirfidh feabhas mór leis an infhaighteacht leathanbhanda i gceantair tuaithe.

Réimse tábhachtach amháin d'fhorbairt talún do Choillte ná fuinneamh gaoithe. In 2009, rinne Coillte dul chun cinn mór trÁ luach a chur lenár bpunann de thionscadail fhuinnimh ghaoithe. Rinneamar dul chun cinn inár gcéad thionscadal feirme gaoithe a bhÁ mar chomhfhiontar i nGarbhach sa Ghléib, Co. Liatroma, leis an BSL. Chomh maith leis sin d'earcaÁomar duine a bhÁ gairmiúil agus a raibh taithÁ ag an duine i bhfuinneamh gaoithe mar an Stiúrthóir Fuinnimh, ról nuachruthaithe; cheapamar comhairleoirÁ ar dhá thionscadal chun iad a bhogadh ar aghaidh trÁd an bpróiseas pleanála agus chuireamar crÁoch le lÁon dÁolachán suÁmh fheirme ghaoithe móra agus beaga.

Is réimse eile do Choillte ina bhféadfaÁ forbairt a dhéanamh é an fuinneamh in-athnuaite ón mbithmhais. Tá an Grúpa i suÁomh maith chun ionchur mór a dhéanamh sna spriocanna náisiúnta go háirithe san earnáil fhuinnimh bhithmhaise. Tá comhpháirtÁ teicneolaÁochta roghnaithe ag Coillte chun réitigh fuinnimh bhithmhaise inbhuanaithe a fhorbairt do chustaiméirÁ tionsclaÁocha móra. Rinneamar iniúchadh freisin ar bhealaÁ inar féidir linn méideanna ollmhóra de bhithmhais foraoise a chur ar fáil do chustaiméirÁ ionas go mbeidh siad in ann an t-éileamh d'fhoinsÁ teasa in-athnuaite atá ag teacht chun cinn a chomhlÁonadh. Tá súil againn tuilleadh forbairtÁ móra a dhéanamh sna réimsÁ seo in 2010.

Tiomantas don inbhuanaitheacht

Tá ár dtiomantas don bhainistÁocht nuálach agus inbhuanaithe ar acmhainnÁ nádúrtha le feiceáil trÁnár ngnÁomhaÁochtaÁ uile. Á“ 2001, faigheann ár bhforaoisÁ deimhniú ón gComhairle Maoirseachta Foraoise (FSC) toisc go ndéantar iad a bhainistiú go freagrach agus de réir dianchritéar timpeallachta, sóisialta agus geilleagrach. Leis an deimhniú seo tá ár gcustaiméirÁ in ann a dtáirgÁ a mhargú mar tháirgÁ a fuarthas i bhforaoisÁ atá faoi bhainistÁocht mhaith. Faigheann ár dtáirgÁ painéil SmartPly OSB agus Medite MDF deimhnithe atá cosúil leis seo freisin a thugann dearbhú do chustaiméirÁ géarchúiseacha.

Cuireann Coillte raon leathan de 'earraÁ poiblÁ' ar fáil. SoláthraÁtear áiseanna áineasa fairsinge i bhforaoisÁ Choillte, na háiseanna  rothaÁochta sléibhe is fearr in Á‰irinn ina measc. Déantar bainistiú go gnÁomhach ar nÁos mó ná 15% dár n-eastát leis an dúlra a chaomhnú. Is tionscadail sárthaispeántais iad na tionscadail athchóirithe ghnáthóige ar nós Thionscadal TosaÁochta CoillearnaÁ LIFE atá á mhaoiniú ag an Aontas Eorpach, agus comhpháirtÁochtaÁ áineasa ar nós ChomhpháirtÁocht Shléibhte Bhaile Átha Cliath a léirÁonn an dea-chleachtas sa bhainistÁocht ar acmhainnÁ nádúrtha.

Socruithe Pinsean Inbhuanaithe

Sna blianta roimhe seo leagamar béim ar an imnÁ a bhÁ ar an mBord nach raibh an costas le scéimeanna pinsin shochair shainithe an Ghrúpa a mhaoiniú inbhuanaithe. Sna luachálacha achtúireacha is déanaÁ (31 Nollaig 2008 — Coillte agus 1 Eanáir 2009 — Medite) meastar gurbh é €98.3m. an t-easnamh a bhÁ sa dá scéim.

Cé gur cúis imnÁ Á an t-easnamh is cúis áthais dom a thuairisciú go bhfuil forbairt déanta ag Coillte ar phlean maoinithe a cuireadh chuig an mBord Pinsean le bheith faofa. Sa phlean glactar leis go bhfanfaidh rátaÁ rannÁocaÁochta Choillte atá ann cheana féin mar an gcéanna, agus go bhfuil rannÁocaÁochtaÁ na bhfostaithe, a tháinig i bhfeidhm i mÁ Mheán Fómhair 2009, i gcomhréir go forleathan leis an tobhach pinsin a tugadh isteach le déanaÁ sa tseirbhÁs phoiblÁ. Déanfaidh Coillte rannÁocaÁochtaÁ breise aitheantais, ach, beidh teorainn ar arduithe sna pinsin agus sa luach saothair inphinsin nach mbeidh nÁos mó ná 2% in aghaidh na bliana don chéad 5 bliana eile. NÁl an scéim sochair shainithe oscailte d'fhostaithe nua ach oiread. Tá súil againn leis an gcur chuige seo go ndaingneofar tacaÁocht an Bhoird Phinsin agus go gcosnófar na pinsin d'fhostaithe Choillte.

Rialachas Corporáideach

Agus méadú ag teacht ar ghnó Choillte ó thaobh scála, castachta agus scóip de tá sé nÁos soiléire ná mar a bhÁ ariamh an gá atá ann do chórais láidre de rialachas corporáideach. FeidhmÁonn an Bord agus BainistÁocht Choillte  ar an gcaighdeán is airde den rialachas corparáideach. ComhlÁonaimid riachtanais an Chóid Chleachtais don Rialachas ar ChomhlachtaÁ Stáit agus táimid i mbun ár ngnó go heiticiúil. Tá mionsonraÁ nósanna imeachta comhlÁonta an Ghrúpa i dTuarascáil na StiúrthóirÁ.

BuÁochas

Glacann Coillte buÁochas lena chustaiméirÁ, conraitheoirÁ, soláthraithe agus comhpháirtithe gnó dá gcuid gnó agus tacaÁochta in 2009. Leis na deacrachtaÁ geilleagracha atá ann faoi láthair tá strus ar gach gnó agus táimid tiomanta le comhoibriú a dhéanamh lenár gcustaiméirÁ agus comhpháirtÁochtaÁ chun treo a aimsiú le fáil réidh leis na deacrachtaÁ reatha seo.

Is mian leis an mBord aitheantas a thabhairt don spreagadh agus don chabhair a thagann ón Aire TalmhaÁochta, Iascaigh agus Bia, Brendan Smith, TD, An tAire Stáit a raibh freagracht air d'Fhoraoiseacht agus atá mar an tAire Cosanta anois, Tony Killeen, TD, An tAire Airgeadais Brian Lenihan TD agus oifigigh a Ranna. Ba mhaith liom buÁochas a ghlacadh le Grainne Hannon agus Philip Lynch nuair a tháinig a dtéarmaÁ oifige chun crÁche in 2009. Thar ceann mo Chomh-stiúrthóirÁ guÁm gach rath orthu sa todhchaÁ. Ba mhaith liom fáilte a chur roimh ár StiúrthóirÁ, Seamus Murray agus Denis Byrne, a ceapadh i mÁ Mheán Fómhair 2009 agus mÁ Eanáir 2010 faoi seach.

Ba mhaith liom féin buÁochas a ghlacadh le mo Chomh-StiúrthóirÁ as an obair a rinne siad agus an tiomantas a bhÁ acu don Ghrúpa

Chomh maith leis sin ba mhaith liom, in éineacht le mo Chomh-stiúrthóirÁ, buÁochas a ghabháil leis an mbainistÁocht agus leis an bhfoireann ar fud an Ghrúpa dá gcuid iarrachtaÁ. Ba mhaith liom buÁochas ar leith a ghabháil le Tim Crowley a d'imigh ar scor mar Stiúrthóir BainistÁochta d'Fhoraois Choillte ag deireadh 2009. BhÁ Tim ag obair do Choillte agus do na heagraÁochtaÁ a bhÁ ann roimhe ar feadh 37 bliain agus a raibh ionchur mór aige d'fhorbairt tráchtála Choillte. GuÁmid gach rath air agus é ar scor.

Brendan McKenna

Brendan McKenna
Cathaoirleach

'Crann Darach Neartmhar' Bóthar

In 2009 Lainseáil Bóthar agus Coillte a dtionscnamh “Crann Darach Neartmhar” le cabhair ó Á‰anna NÁ Lamhna agus an chéad ghlúin eile a bhfuil grá acu do chrainn. Leis an tionscnamh seo tugtar cuireadh do dhaoine bronntanas crann a thabhairt do theaghlaigh atá ag streachailt leo sa domhan forbraÁochta agus mar thoradh air seo cuireann Coillte crann darach dúchasach ar fáil do gach duine a thugann bronntanas, le bheith curtha ag Teach na Páirce agus Músaem an Ghorta Mhóir, i mBéal na mBuillÁ, Co. Ros Comáin.

Tá an tionscnamh seo mar chuid de chatalóg bronntanas Bhóthar agus ba rud breise é ar éirigh go maith leis ina fheachtas Nollag 2009.