Coillte

FeidhmÁocht 5 Bliana

Athbhreithniú Airgeadais (FigiúirÁ neamhiniúchta)

           
2009 2008 2007 2006 2005
  €’000 €’000 €’000 €’000 €’000
Cuntas brabúis agus caillteanais          
Láimhdeachas 206,865 249,475 318,128 213,789 215,673
Brabús oibriúcháin 20,435 21,092 53,926 32,275 30,557
Scair caillteanas de chomhfhiontair/ d’fhochomhlachtaÁ (50) (50) (38) (4) (580)
Muirear airgeadais (12,869) (9,437) (7,481) (5,014) (3,662)
Brabús roimh chánachas 7,516 11,605 46,407 27,257 26,315
Cánachas (3,273) (2,399) (6,279) (4,793) (6,661)
Brabús tar éis cánachais 4,243 9,206 40,128 22,464 19,654
DÁbhinn Áoctha - (2,600) - - -
Tuillimh coimeádta
4,243 6,606 40,128 22,464 19,654
           
Clár comhardaithe          
SócmhainnÁ seasta 1,423,767 1,414,763 1,396,214 1,363,490 1,274,664
SócmhainnÁ reatha 87,175 87,302 102,423 106,329 70,243
Creidiúnaithe: suimeanna a bheidh dlite laistigh de bhliain amháin  (67,245) (93,669) (65,190) (65,234) (54,609)
GlansócmhainnÁ/(Glandliteanais) 19,930 (6,367) 37,233 41,095 15,634
1,443,697 1,408,396 1,433,447 1,404,585 1,290,298
Arna maoiniú ag:
         
Creidiúnaithe: Suimeanna a bheidh dlite tar éis bliain amháin  160,059 120,858 157,409 175,338 100,393
Dliteanas Chiste an Phinsin 72,372 82,614 66,346 71,092 86,352
Forálacha do dhliteanais agus muirir 3,782 4,111 5,812 5,469 1,520
236,213 207,583 229,567 251,899 188,265
Caipiteal agus cúlchistÁ
         
Scairchaipiteal glaoite 795,060 795,060 795,060 795,060 795,060
Cúlchiste comhshóiteachta caipitil 6,145 6,145 6,145 6,145 6,145
Cuntas brabúis agus caillteanais 256,669 250,774 257,090 210,913 165,862
Cúlchiste deontais 149,610 148,834 145,585 140,568 134,966
CistÁ scairshealbhóirÁ
1,207,484 1,200,813 1,203,880 1,152,686 1,102,033
  1,443,697 1,408,396 1,433,447 1,404,585 1,290,298