Coillte

31. Comhfhiontar — Garvagh Glebe Windpower Limited

Is é atá sa nochtadh breise seo a leanas ná scair suimeanna an Ghrúpa atá curtha san áireamh i ndréacht-ráitis airgeadais Moylurg Rockingham Limited. Is comhfhiontar é an Comhlacht seo idir an Grúpa agus Comhairle Contae Ros Comáin le háineas foraoise a sholáthar i bPáirc Foraoise Loch Cé. IonchorpraÁodh an Comhlacht ar 23 Márta 2005 agus thosaigh sé ag trádáil faoi chomhaontú comhfhiontair dar dáta 16 Lúnasa 2005. Tá sé curtha san áireamh sna ráitis airgeadais chomhdhlúite mar ghnóthas comhlachaithe ag baint úsáide as an modh cuntasaÁochta cothromais. Pléitear leis an gComhlacht mar ghnóthas comhlachaithe toisc go bhfuil scair caillteanas Choillte teoranta faoin gcomhaontú comhfhiontair.

     
2009 2008
  €’000 €’000
Scair den láimhdeachas - -
Scair den chaillteanas tar éis cánach * - -
Scair de na sócmhainnÁ seasta 20,500 8,260
Scair de na sócmhainnÁ reatha 2,109 235
Scair creidiúnaithe atá dlite laistigh de bhliain amháin - -
Scair creidiúnaithe atá dlite tar éis bliain amháin (22,609) (8,495)
Scair de na glansócmhainnÁ - -
* NÁ raibh aon mhuirear cánach le linn na tréimhse.