Coillte

27. Réiteach gluaiseachtaÁ i gcistÁ na scairshealbhóirÁ

           
         

Scair-
Chaipiteal
Comhshó
Scair-
Chaipiteal
Deontais
Foraoise
Chaipiti

Cuntas
Brabúis
agus
Caillteanais

Iomlán
  €’000 €’000 €’000 €’000 €’000
Ar 1 Eanáir
795,060 6,145 148,834 250,774 1,200,813
Brabús coimeádta don bhliain - -   4,243 4,243
DÁbhinn Áoctha
- - - - -
Gnóthachan achtúireach aitheanta
- -   2,110 2,110
Cáin iarchurtha a bhaineann le gnóthachan achtúireach
- - - (458) (458)
Glanghluaiseacht i ndeontais fhoraoiseachta
- - 776 - 776
Ar 31 Nollaig 2009 795,060 6,145 149,610 256,669 1,207,484