Coillte

26. NótaÁ leis an Ráiteas faoi Shreabhadh Airgid an Ghrúpa

       
A. Réiteach de bhrabúis oibriúcháin do ghlan-insreabhadh airgid ó ghnÁomhaÁochtaÁ oibriúcháin      
  NótaÁ 2009 2008
    €'000 €'000
Brabús oibriúcháin   20,435 21,092
Ášs léasa airgeadais 2 - 9
DÁmheas 2 8,961 11,077
Ádiú 10 18,439 12,765
Lagú sócmhainnÁ seasta 10(vi) 3,100 8,706
Amúchadh cáilmheasa 12 117 312
Lagú cáilmheasa 12 - 651
Lagú gnóthais chomhlachaithe 11 144 -
Brabús ar dhÁolachán sócmhainnÁ seasta inláimhsithe 26(d) (15,906) (10,839)
Athluacháil aonaid Iontaobhas Aonad Foraoiseachta na hÁ‰ireann 11 153 (448)
Amúchadh deontas 23 (345) (568)
Amúchadh deontas a bhaineann le dÁolacháin neamhaibÁ 5 (1,466) -
Amúchadh deontas a bhaineann le lagú sócmhainne seasta 23 - (457)
Gluaiseacht i bhforálacha agus dliteanais 20 (44) 37
Gluaiseacht i ndliteanas chiste an phinsin   (12,554) 332
Gluaiseacht i gcaipiteal oibre      
Laghdú i stoic 26(g) 5,585 2,035
(Méadú)/Laghdú i bhféichiúnaithe 26(g) (7,218) 6,020
Laghdú i gcreidiúnaithe 26(g) (8,258) (10,224)
  11,143 40,500
       
B. Ášs Áoctha agus faighte      
Muirear úis 6 8,530 7,238
Ášs faighte 6 (83) (18)
Gluaiseacht fabhraithe úis 26(g) (1,952) 115
  6,495 7,335
       
C. Breiseanna le sócmhainnÁ seasta inláimhsithe      
Breiseanna sócmhainne seasta 10 40,698 58,092
Lúide: comaoin neamhairgid (dÁmheas)   (72) (114)
  40,626 57,978
       
D. DÁolachán sócmhainnÁ seasta inláimhsithe      
Glanluach leabhar na sócmhainnÁ a dÁoladh 10 658 346
Brabús ar dhiúscairtÁ na sócmhainnÁ   15,906 10,839
Comaoin airgid tirim   16,564 11,185
         

E. AnailÁs ar na hathruithe sa mhaoiniú le linn na bliana
       
  Scair-
Chaipitil
Comhshó
Scair-
Chaipitil 
Deontais
Chaipiteal
OibleagáidÁ
Léasa
Airgeadais
  €’000 €’000 €’000 €’000
Ar 1 Eanáir 2009 795,060 6,145 150,729 83
Deontais chaipitil faighte - - 2,466 -
AisÁocaÁocht léasanna airgeadais - - - (61)
Gluaiseacht i ndeontais chaipitil infhaighte - - 926 -
Deontais chaipitil amúchta - - (345) -
Deontais chaipitil scaoilte - - (1,466) -
Ar 31 Nollaig 2009
795,060 6,145 152,310 22
       

F. AnailÁs ar an ngluaiseacht i nglanfhiach
     
  Iarmhéid
1 Ean
SreafaÁ
Airgid
Iarmhéid
31 Noll
  €’000 €’000 €’000
Airgead sa bhanc 2,534 (1,037) 1,497
Rótharraingt bhainc (11,638) (9,490) (21,128)
(9,104) (10,527) (19,631)
Fiach dlite laistigh de bhliain amháin (32,574) 32,552 (22)
Fiach dlite tar éis bliain amháin (119,509)  (38,191) (157,700)
Ar 31 Nollaig (161,187) (16,166) (177,353)
       
G. AnailÁs ar an ngluaiseacht i gcaipiteal oibre      
  Iarmhéid
1 Ean
Iarmhéid
31 Noll
SreafaÁ
Airgid
  €’000 €’000 €’000
Stoc 23,047 17,462 5,585
Féichiúnaithe (gan cháin chorparáide san áireamh) 60,072 68,216 8,144
Lúide deontais chaipitil infhaighte (1,919) (2,845) (926)
58,153 65,371 7,218
Creidiúnaithe (gan cháin chorparáide agus deontais chaipitil san áireamh)  48,911 42,605 (6,306)
lúide: ús fabhraithe (1,738) (3,690) (1,952)
Ar 31 Nollaig 47,173 38,915 (8,258)


     
H. Réiteach sreafa airgid ghlan le gluaiseachtaÁ i nglanfhiach    
  2009 2008
  €'000 €'000
(Laghdú) in airgead tirim sa tréimhse (10,527) (19,659)
Eis-sreabhadh airgid ar léasanna airgeadais 61 183
(Insreabhadh)/eis-sreabhadh ar iasachtaÁ bainc (5,700) 8,000
(16,166) (11,476)
Glanfhiach ag tús na bliana (161,187) (149,711)
Glanfhiach ag deireadh na blian (177,353) (161,187)