Coillte

25. Teagmhais agus Ceangaltais

A. Deontais Rialtais

Tá dliteanas teagmhasach de €63,355,000 (2008: €74,994,000) ann i leith deontas rialtais a bheith inaisÁoctha mura gcomhlÁontar coinnÁollacha áirithe, mar atá leagtha amach sna comhaontuithe. Baineann an ceann is tábhachtaÁ de na coinnÁollacha seo le deontais coillteoireachta. NÁ mór d’fháschoillte a chothabháil agus a chosaint i gceart ar feadh tréimhse deich mbliana ar a laghad tar éis dháta ÁocaÁochta an deontais, agus mura gcloÁtear leis seo féadfaidh airgead iomlán an deontais nó cuid de a bheith in-aisÁoctha.

 

B. Iontaobhas Aonad Foraoiseachta na hÁ‰ireann

Le gnÁomhas iontaobhais Iontaobhas Aonad Foraoiseachta na hÁ‰ireann tá an Grúpa tiomanta do leachtacht a chur ar fáil don chiste más gá. Leis an tiomantas seo bheadh ar an nGrúpa foraoisÁ a cheannach ó Iontaobhas Aonad Foraoiseachta na hÁ‰ireann a bheadh ionadaÁoch suas le 15% de luach an chiste. Tá sé seo faoi réir teorann bliantúla de 5% de luach an chiste nó €4,400,000, cibé an tsuim is lú. Is é €38,000,000 an t-uas-suim ar féidir a chur ar an nGrúpa a cheannach.

 

C. Ceangaltais léasanna oibriúcháin

ImÁonn ceangaltais faoi léasanna oibriúcháin as feidhm mar seo a leanas:

         
         

Talamh &
Foirgnimh
Innealra &
trealamh
Iomlán
2009
Iomlán
2008
  €'000 €'000 €'000 €'000
Laistigh de bhliain amháin 22 10 32 81
Idir dhá bhliain agus cúig bliana 26 295 321 387
Thar cúig bliana* 102 - 102 102
  150 305 455 570
* Léasálann SmartPly Europe Limited an 60 acra ar a bhfuil a áis tógtha ó ChoimisinéirÁ Cuain Phort Láirge agus Comhairle Contae Chill Chainnigh. ImÁonn an comhaontú léasa as feidhm in 2034, agus is féidir é a athnuachan ag tréimhsÁ cúig bliana ina dhiaidh sin agus déanann sé foráil d’athbhreithnithe léasa gach cúig  bliain. Tá ceangaltas ar an gComhlacht, faoi théarmaÁ an léasa, méid áirithe tonnáiste táirge crÁochnaithe a iompar trÁ Chalafort Phort Láirge gach bliain. Ar 31 Nollaig 2009, bhÁ ceangaltas ar an gComhlacht ÁocaÁocht bhliantúil de €112,000 (2008: €102,000) a dhéanamh i leith na ndualgas léasa seo.

Nuair a thagann deireadh leis an léas agus nuair a fhágann SmartPly Europe Limited an láithreán tá dualgas air gach gléasra, trealamh, stoc rollta agus fardal a bhaint de agus tabharfaidh sé seilbh ghlan agus fholamh den áitreabh, na bunsraitheanna agus na daingneáin don léasóir.