Coillte

23. Deontais fhoraoiseachta agus deontais eile

             
  Foraoiseacht Eile 2009
Iomlán
Foraoiseacht Eile 2008
Iomlán
  €'000 €'000 €'000 €'000 €'000 €'000
A. Grúpa            
Ar 1 Eanáir 148,834 1,895 150,729 145,585 2,920 148,505
Infhaighte le linn na bliana 2,242 1,150 3,392 3,249 - 3,249
151,076 3,045 154,121 148,834 2,920 151,754
Amúchta le linn na bliana - (345) (345) - (568) (568)
Amúchadh a bhaineann le dÁolacháin foraoisÁ neamhaibÁ (nóta 5) (1,466) - (1,466) - - -
Amúchadh a bhaineann le lagú sócmhainnÁ seasta (nóta 10) - - - - (457) (457)
Ar 31 Nollaig 149,610 2,700 152,310 148,834 1,895 150,729
             
B. Comhlacht            
Ar 1 Eanáir 148,834 386 149,220 145,585 473 146,058
Gluaiseacht 2,242 - 2,242 3,249 - 3,249
151,076 386 151,462 148,834 473 149,307
Amúchta le linn na bliana - (73) (73) - (87) (87)
Amúchadh a bhaineann le dÁolacháin foraoisÁ neamhaibÁ (nóta 5) (1,466) - (1,466) - - -
Ar 31 Nollaig 149,610 313 149,923 148,834 386 149,220

 

Deontais eile (nótaÁ 15 agus 18)
Is é mar seo a leanas an tréimhse thar a mbeidh deontais chaipitil eile amúchta:

         
A. Grúpa
2009 2008
  €'000 €'000 €'000 €'000
Laistigh de 1 bhliain   341   546
Idir 2 bhliain agus 5 bliana 1,202   751  
Thar 5 bliana 1,157   598  
    2,359   1,349
  2,700   1,895
B. Comhlacht        
Laistigh de 1 bhliain   70   72
Idir 2 bhliain agus 5 bliana 115   156  
Thar 5 bliana 128   159  
  243   314
    313   386