Coillte

22. CúlchistÁ

     
Cúlchiste Deontais
2009 2008
  €'000 €'000
Ar 1 Eanáir 148,834 145,585
Glanghluaiseacht i nDeontais foraoiseachta (nóta 27) 776 3249
Ar 31 Nollaig 149,610 148,834
     
Cuntas Brabúis agus Caillteanais 2009 2008
  €'000 €'000
Máthairchomhlacht 244,451 223,928
Foghnóthais 12,369 26,947
Gnóthas comhlachaithe (151) (101)
  256,669 250,774


Mar atá ceadaithe de réir Alt 148(8) d’Acht Leasaithe na gCuideachtaÁ, 1986, tá an máthairchomhlacht ag baint leasa as an dÁolúine óna chuntas brabúis agus caillteanais faoi leith a chur isteach sna ráitis airgeadais seo agus óna chomhdú le Cláraitheoir na gCuideachtaÁ.