Coillte

21. Scairchaipiteal glaoite

     
  2009 2008
€'000 €'000
Gnáthscaireanna de €1.26 an ceann
Ášdaraithe: 1,260,000 1,260,000
Eisithe agus Áoctha go hiomlán 795,060 795,060

Le linn na bliana dar crÁoch 31 Nollaig 2001, de réir an Achta um Aontas EacnamaÁoch agus AirgeadaÁochta, 1998, bhÁ an scairchaipiteal athainmnithe isteach in euro agus bhÁ an luach ainmnithe athainmnithe go dtÁ €1.26. Mar thoradh air sin laghdaÁodh an scairchaipiteal eisithe agus Áoctha go hiomlán faoi €6,145,000 agus aistrÁodh an tsuim sin chuig an gcúlchiste comhshóiteachta caipitil.