Coillte

20. Forálacha do dhliteanais agus muirir

         
  Grúpa Comhlacht
  2009 2008 2009 2008
€'000 €'000 €'000 €'000
Cánachas iarchurtha a thagann chun cinn ar easnaimh pinsean (2,180) (2,617) (1,678) (1,874)
Cánachas iarchurtha a thagann chun cinn ar dhifrÁochtaÁ ama eile 2,913 3,635 299 296
Forálacha dlÁthiúla agus forálacha eile 3,049 3,093 3,049 3,093
  3,782 4,111 1,670 1,515
Cánachas iarchurtha a thagann chun cinn ar easnaimh pinsean
       
Ar 1 Eanáir (2,617) (1,815) (1,874) (1,613)
Glanghluaiseacht atá aitheanta in RGCAI 458 (797) 196 (261)
Glanghluaiseacht atá aitheanta i mBrabús & Caillteanas (21) (5) - -
Ar 31 Nollaig (2,180) (2,617) (1,678) (1,874)
Cánachas iarchurtha a thagann chun cinn ar dhifrÁochtaÁ ama eile
       
Ar 1 Eanáir 3,635 4,571 296 1,202
GlanghluaiseachtaÁ (nóta 8) (722) (936) 3 (906)
Ar 31 Nollaig 2,913 3,635 299 296
Forálacha dlÁthiúla agus forálacha eile        
Ar 1 Eanáir 3,093 3,056 3,093 3,056
GlanghluaiseachtaÁ (44) 37 (44) 37
Ar 31 Nollaig 3,049 3,093 3,049 3,093