Coillte

18. Creidiúnaithe

         
  Grúpa Comhlacht
  2009 2008 2009 2008
€'000 €'000 €'000 €'000

Suimeanna a bheidh dlite tar éis bliain amháin
       
IasachtaÁ 157,700 119,500 157,700 119,500
Léas airgeadais - 9 - -
Deontais chaipitil iarchurtha (nóta 23) 2,359 1,349 243 314
  160,059 120,858 157,943 119,814